начало » Новини
24.02.2011
КМЕТЪТ Д-Р ШАХОВ: Искрено се радвам на всяка инициатива срещу дискриминацията

КМЕТЪТ Д-Р ШАХОВ: Искрено се радвам на всяка инициатива срещу дискриминацията

Кметът на община Враца д-р Костадин Шахов взе участие във семинар на тема „Ролята на местните власти и политики насочени към ромите”. В проведените дискусии се откроиха основните проблеми на ромския етнос. Най-значимите сред тях са свързани с ниската степен на образование, ниската здравна култура и жилищните проблеми.

На семинара присъстваха представители на различните институции имащи отношение към проблемите и работата с ромите. Сред официалните лица бяха депутатът николай Коцев и Областния управител Пепа Владимирова. Присъстваха още представители на МТСП, директорите на Дирекция „Социално подпомагане” Димитрийка Цанова и на Младежки дом – Враца Ваня Иванова.

            Кметът подчерта в обръщението си към участниците и гостите, че България е на едно от челните места в целия ЕС по толерантност към ромите, а Враца не прави изключение в това отношение. „Лично аз като човек и лекар отлично знам, че нищо не ни прави несъвместимо различни и се радвам искрено на всяка инициатива срещу дискриминацията.”, заяви д-р Шахов. Той беше категоричен, че  в своята работа  и при изпълнение на поетите задължения, ръководството на Община Враца винаги се е водило от принципа на равнопоставеност на българските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност.

            Поредно доказателство за това е и приетата в началото на тази година Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2011 – 2015 г, чиято стратегическа цел е: Утвърждаване устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси за подобряване качеството на живота, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за личността. Основните приоритети в стратегията, насочени към уязвимите групи и общности в риск, в това число и ромската, са съобразени и с редица документи, приети от правителството, между които са и: „ План за действие на Република България - Декада на ромското включване”;

„ Рамкова програма за интеграция на ромите в българското общество”; „ Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства” и др.

 

            Приоритетните мерките във Враца са повишаване на жизнения стандарт, обогатяване на здравната култура и предоставяне на качествени здравни и медицински услуги, усигуряване достъп до качествено образование и повишаване на образователното ниво, поетапно намаляване на безработицата, превенция на изоставянето и неглижирането на деца. От особено значение е инвестирането в човешки ресурси и създаването на квалифициран кадрови потенциал от самите общности.

            „Чрез активното участие на всички заинтересовани страни – държавна и местна власт, неправителствени организации, бизнес и др. ще бъде възможно осъществяването на ефективна подкрепа на нуждаещите се лица, групи и общности за ограничаване предаването на бедността и социалното изключване между поколенията и създаване на условия за пълноценен живот и развитие.”, подчерта кметът. Той допълни, че приветства и подкрепя всяка кампания и всяко действие за привличане на още съмишленици към идеята да се стимулира гражданското участие на ромската общност в цялостния живот на града и общината.