Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.03.2011
Днес 08.03.2011 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6 Комисия назначена от Кмета на Община Враца ще се събере за да отвори и разгледа Плик № 3 „Предлагана цена”

на участниците в процедура с предмет „Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори  за строителство по ФИДИК - интегриран проект на водния цикъл на град Враца". Участниците допуснати до този етап са: „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД” ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНВИРОПЛАН – ЛУИС БЕРГЕР – РУТЕКС” и КОНСОРЦИУМ “КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС”. След отварянето на ценовите оферти комисията ще оцени офертите по всички показатели, включително предлаганата цена, съгласно Показатели, относителната им тежест в  комплексната оценка и методика за оценка на офертите от Документацията за участие.

#
# # # #