Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.06.2008
ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ С ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

   До края на годината Община Враца ще внесе проекта за изграждане на двете нови клетки 2.1 и 2.2 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци „Враца-Мездра” по Оперативна програма „Околна среда”. За тази цел в Министерството на околната среда и водите в петък беше подадено проектно предложение по програмата за отпускане на средства за безвъзмездна техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Целта е да се подпомогнат бенефициентите при изготвянето на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които да кандидатстват за финансиране по ОП.
   Проектът е на обща стойност над 5 млн. лв. и предвижда изграждане на две допълнителни клетки 2.1 и 2.2. Проектната документация разполага с почти всички необходими елементи – прединвестиционни проучвания, анализи за оптимизиране управлението на отпадъците, експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове, оценка за въздействието върху околната срда, комплексни разрешителни, работни проекти и др. Необходими са още изготвяне на финансов анализ и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки. Исканата техническа помощ е в размер на 118 502 лв.
   Реализирането на проекта за изграждане на нови клетки на Регионалното депо ще има положителен ефект върху чистотата, благоустройството и инфраструктурата в обслужваните места в двете общини.
   Община Враца е сред първите общини в България, които започнаха да прилагат Европейски практики за опазване на околната среда, чрез интегрирано управление на твърдите битови отпадъци. Така бяха успешно реализирани проектите „Регионално депо за твърди битови отпадъци от населените места в общините Враца и Мездра – Етап I, и „Подобряване на управлението на Твърди битови отпадъци (ТБО) в Общините Враца и Мездра – Етап II, изпълнени в сътрудничество със Датската Агенция за Защита на Околната среда  (DEPA) и техните представители фирма COWI AS – Дания и МОСВ.

#
# # # #