начало » Новини
17.03.2011
Осигуряване на заетост и гарантиране на безопасност за населението бяха основните теми в Деня на кмета

Осигуряване на заетост и гарантиране на безопасност за населението бяха основните теми в Деня на кмета

По Оперативната програма „Човешки ресурси” вече са одобрени кандидатурите на 222 жители на община Враца, като 137 от тях са от селата. Това огласи по време на провелия се „Ден на кмета” г-н Васил Василев – Ръководител звено “Временна заетост” към Община Враца. Той даде разяснение относно обучението на одобрените  по стартиралата Оперативна програма.

                            Г-жа Емилия Петрова Н-к Сектор „Съвети в земеделието” - Враца. запозна кметовете на кметствата от Община Враца с Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Тя подробно уточни условията, начина и сроковете за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процеса на преструктуриране” и мярка 213 „Плащания по натура 2000 за земеделски земи”.

В интерес на по-добрата работа с кметовете на малките населени места д-р Милчо Костурков – директор на Областна дирекция на Агенция по безопасност на храните – Враца представи дейността на Агенцията и възможностите за подобряване на взаимодействието.

 

Следващото заседание на кметовете от кметствата на Общината ще се проведе съвместно с представители на Областна дирекция на полицията и  Районно управление на полицията – Враца по въпроси, свързани с престъпността и предприемане на мерки за намаляването й. Това се прави с цел осигуряване на обществения ред в малките населени места, спокойствието на хората и опазването на имуществото им.