начало » Новини
21.03.2011
Община Враца внесе за разглеждане и одобрение Проект „Ремонт на Средношколско общежитие – Враца” по Програма за хуманитарна помощ, Подпрограма „Самостоятелни проекти” към Посолството на САЩ в Република България

На 18.03.2011 година Община Враца внесе за разглеждане и одобрение Проект „Ремонт на Средношколско общежитие – Враца” по Програма за хуманитарна помощ, Подпрограма „Самостоятелни проекти” към Посолството на САЩ в Република България.
Общежитието е част от системата на социалните заведения в града, изградено с цел създаване на условия, близки до семейната среда, обучение и възпитание на учениците от гимназиален етап, работещо на денонощен режим. Капацитетът на общежитието е 360 легла, но средногодишно в него се настаняват от 240 до 260 ученика от област Враца и съседни общини, като Монтана, Ботевград и София.
От създаването на обслужващото системата на образование звено са реализирани само дребни текущи ремонти със собствени средства. Вследствие липсата на достатъчно финансиране, функционалните и инфраструктурните характеристики на сградата са значително влошени, което прави практически неизползваем голяма част от капацитета – около 100 легла на VІ и VІІ етаж.
За възстановяване експлотационната годност и подобряване на енергийните характеристики на сградата е необходимо реализирането на значителен брой мерки, предвиждащи: подмяна на амортизираната и деформирана дървена дограма с PVC, монтаж на топлоизолация на фасада, подмяна хидроизолация на покрив, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, цялостен вътрешен ремонт на всички кабинети, стаи за домуване, административни помещения, санитарни възли, офиси, както и ремонт на износена ел. инсталация, ВиК инсталация, ОВ инсталация.
С разработения проект за кандидатстване по Американска програма за хуманитарна помощ, Подпрограма „Самостоятелни проекти”, Община Враца цели реализирането на част от мерките за възстановяване на експлотационната годност и подобряване енергийните характеристики на Средношколско общежитие – Враца на стойност 678 794 лева /484 853$.
Настанените в Средношколско общежитие – Враца ученици са от 62 населени места, като по-голяма част от тях са деца на родители с ниски доходи. Общежитието предлага условия, близки до семейната среда на значително по-ниски цени от квартирите на свободен наем, възможност за консултации и висококвалифицирана помощ при подготовката на учениците и не на последно място, гарантира спокойствие на родителите, изпратили децата си да учат в желаното училище в друго населено място.
Предвид важността на предлаганата услуга за равен достъп до образование на всички деца, Община Враца дофинансира  ежегодно дейността на Средношколско общежитие със средно около 50 000 лв., средства предназначени за издръжка. В общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права е предвидено намаление на таксите за ползване на общежитие в размер на 50% за ученици с един родител, сираци, второ и трето дете от едно семейство, настанени в общежитието и деца на родители със степен на инвалидност над 70%. Освобождават се от такса деца кръгли сираци, деца на родител, загинал при изпълнение на служебен дълг и деца с увреждания.
Средношколско общежитие – Враца е звено от социалната система на Община Враца с изключителна обществена значимост за младите хора от няколко области, което налага предприемането на спешни мерки за модернизиране и синхронизиране на сградния фонд със съвременните изисквания и предоставяне възможности на по-голям брой желаещи да ползват този специфичен вид услуга.