начало » Новини
24.03.2011
Проведена среща в кв. Медковец със собствениците на частни имоти, районния инспектор, кварталния наместник и представители на живеещите в съседство на терена превърнат в нерегламентирано сметище

По инициатива на Дирекция „Инспекторат” –Община Враца, на 22.03.2011г. в местност „Орехите” (кв.Медковец) бе проведена среща на която бяха поканени собствениците на частни имоти, районния инспектор, кварталния наместник и представители на живеещите в съседство на терена превърнат в нерегламентирано сметище.
Преди срещата по служебен път бе изяснена собствеността на имотите и съставени  констативни протоколи. Отправена бе покана към собствениците да изпълнят задълженията си съгласно НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА.
 Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието собственост се намират отпадъците.
Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от собствениците.
Съгласно чл.40. /1/ За нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 5 000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 700 до 50 000 лв.,
На поканата се отзоваха Красимир Каменов, Петко Илиев, Венета Кутинска, Симеон Цветков , които организираха почистване на имотите си.
 За съжаление Спас Спасов, и останалите седем наследници на терена ,който представлява по-голямата част от имота не бяха предприели действия за почистване. На тях ще се наложат административни санкции.
Извода  до който стигнаха участниците в срещата бе , че след пълно почистване на терена следва да се назначи пазач, чието възнаграждение да се гарантира от собствениците на имота и който да информира Инспектората за нарушители на забраната за изхвърляне на отпадъци, на които ще се налагат парични санкции, в случай, че не изпълнят предписанието. 
Събраната информация чрез Инспектората за нерегламентираните сметища на територията на Община Враца се отразява в регистър след уточняване на района терена и  собствениците.
Това не е еднократно действие, а продължителен процес изискващ постоянни усилия от страна на общинска администрация, собствениците на имотите и контролните органи.

Дирекция „Инспекторат”
Венка Велчева