Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.06.2008
Забранява се къпането в не охраняваните - язовири,реки и напоителни канали,както и изкуствени и естествени водни площи на територията на Община Враца

З А П О В Е Д

 

856

 

     От 17.06. 2008г.

 

На основание:Чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с Наредбата  за  водо-спасителната дейност и обезопасяване на водните площи ДВ бр.65/96г. и чл.1,2,3 от Наредба №11/25.02.2002г. на Министерски Съвет за качеството на водите за къпане.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Забранявам  къпането на  населението от Община Враца в не охраняваните - язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи  на територията на Община Враца, съгласно приложение № 1.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на  Кметовете на населени места в Община Враца.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението,  като се постави на всички видни места, както и да се връчи на стопаните, наемателите  на водните обекти на територията на Община Враца по реда на ГПК и чрез средствата за масова информация.

На основание Чл.60 ал1 от АПК с оглед осигуряване на живота или здравето на гражданите, допускам предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок  по реда на АПК пред АС.

 

 

                                                                     Кмет:

                                                                              /инж.Т.Младенов/

 

 

 

 

 

 

приложение № 1

 

ТАБЛИЦА

на язовири, реки и напоителни канали  както и изкуствени езера

в Община Враца, забранени за къпане  съгласно заповедта

 

Язовири, реки напоителни канали,

изкуствени и естествени езера

Населено

Място

 

1

Дъбника

Враца

2

Омарски геран

Вировско

3

Енева

Тишевица

4

Под кръста

Тишевица

5

Кираджията

Баница

6

Мраморчица

Горно Пещене

7

Косталево

Косталево

8

Лесконож

Голямо

Пещене

9

Девене

Девене

10

Трикладенци

Трикладенци

11

Агов дол

Власатица

12

Лиляче

Лиляче

13

Влашки дол

Б.извор

14

Кални дол

Вировско

15

Уменкьовец

Баница

16

 

Чирен

Чирен

17

Р.Скът

Гор.Пещене

18

Р.Лева

Враца

19

Открит канал “Алпийски дом”

Враца

20

Откр.канал

“Скакля”

Враца

21

Езеро

“Чайка”

Враца

22

Водоем

“Тиганчето”

С.Чирен

23

“Върбица”  I, II, III

С. Върбица

24

Р.Лева

Преминаваща през населените места в Община Враца

#
# # # #