Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.06.2011
Община Враца започна изпълнението

на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007 на 03.06.2011г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Бюджет: Проектът е на стойност 1 048 654,06 лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 52 432,70 лева (5 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 996 221,36 лева (95%).

Продължителността на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” e 12 месеца.

Общата цел на проекта е превенция на риска от наводнения, вследствие на високи води от намиращи се на територията на три от населените места в Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. Власатица) водни обекти, както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за ограничаване на социално-икономическите и екологичните щети, подобряване на физическата среда и повишаване на безопасността и сигурността на населението и прилежащите терени.

Специфичните цели на проекта са:

o         Предотвратяване на наводненията от три водни обекта на територията на Община Враца с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда за жителите на град Враца, село Власатица и село Косталево;

o         Предотвратяване процесите на ерозия на бреговете на три ключови обекти в Община Враца – две дерета и един язовир;

o         Възстановяване на язовирната стена на язовир Косталево и изграждане на система за контрол и наблюдение с цел осигуряване на безопасна експлоатация на хидровъзела и предотвратяване на наводнения;

o         Ограничаване на социално-икономически и екологични щети, подобряване условията за отвеждане на повърхностни води и повишаване сигурността чрез възстановяване на проводимостта на отводнителни канавки в село Власатица и корекция на Медковско дере.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1: Управление и координация на проекта

Дейност 2:  Информационна кампания за представяне на проекта

Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-ремонтни работи, доставки и услуги

Дейност 4: СМР дейности по обект „Корекция на Медковско дере – II-ри етап”

Дейност 5: СМР дейности по обект „Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево”

Дейност 6: СМР дейности по обект „Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с дължина 566 м на село Власатица”

Дейност 7: Осъществяване на строителен и авторски надзор

Дейност 8: Финансово – счетоводна дейност

 

По проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” се предвиждат дейности на три обекта, публична общинска собственост:

1. Корекция на Медковско дере II-ри етап

2. Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево.

3. Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица.

Обект: Корекция на Медковско дере II-ри етап

„Корекция на Медковско дере – II-ри етап” обхваща участъка от бул. „Втори юни” до ул. „Васил Кънчов”. Дължината на участъка, който ще бъде коригиран е 402 м.

Корекцията на Медковско дере– II-ри етап включва:

o             Почистване коритото на дерето;

o             Корекция на дере и облицоване със ст. бетонова настилка и стоманобетонови подпорни стени;

o             Улавяне на високите води, преминаващи през дерето в чертите на града;

Обект: Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево

Предвиждат се следните дейности:

o             Възстановяване на преливника;

o             Изграждане на отводящия канал след преливника;

o             Изграждане на отводящия канал след основния изпускател;

o             Ремонт на основния изпускател и гасителната шахта след него.

Тъй като няма изградена система за контрол и наблюдение на съоръженията на микроязовир „Косталево” в настоящия проект се предвижда изграждане на такава. На наблюдение чрез нея подлежат следните параметри:

o             Вертикални и хоризонтални деформации на тялото на язовирната стена;

o            Система за измерване положението на депресионната повърхност по сухия откос на стената и скатовете на водохранилището;

o             Система за измерване на количеството на филтриралата вода през стената, основата и бреговете.

Обект: Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица.

Предвижда се почистване на два отводнителни канали, от началото до края на населеното място, с цел поемане на повърхностния отток, формиран от деретата, поемане на водите от населеното място и отвеждането им в р. Въртешница. Каналите ще се изградят с нови стоманобетонови правоъгълни профили. Общата дължина на проектираните канали е 566 м. Корекционните мероприятия представляват комплексно практическо решение, отговарящо на изискванията за запазване и защита на околната природна среда в населената част.

 

За контакти: инж. Иво Иванов – Ръководител проект, Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6, Дирекция „Строителство, инженерна инфраструктура и опазване на околната среда”, тел. 092 62 45 81 вътр. 326, стая 7

#
# # # #