начало » Новини
23.06.2011
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район

Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води от съществуващ обект - Почивно-оздравителен комплекс (ПОК) “Леденика”, общ. Враца, обл. Враца