начало » Новини
13.07.2011
ОБЩИНА ВРАЦА СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца стартира изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата цел  е изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца. На практика, това е план, който определя перспективното развитие и взаимоотношенията между всички системи и техните елементи, оказващи влияние върху качеството на средата и населението.

Продължителността на проекта е 2 години и 5 месеца и обхваща периода от 23.06.2011г. до 23.11.2013г. Предвижда се до края на 2011г. да се проведат процедури за избор на изпълнители за изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца; за изготвянето на екологични оценки и оценки на съвместимост на Интегрирания план и на Подробния устройствен план, при необходимост; за изпълнител на печатни информационни материали и за изпълнител на финансов одит. След изготвен актуален целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в периода април – август 2012г. ще бъдат определени три зони за въздействие на територията на гр. Враца, в т.ч. зона с преобладаващ социален характер, зона на публични функции с висока обществена значимост и зона  с потенциал за икономическо развитие. Планира се до края на м.октомври 2013г. да имаме одобрен  Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца.

Общият  бюджет на проекта е 498 990 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” е 474 040 лв., а съфинансирането от Община Враца е  24 950 лв. В резултат на неговото изпълнение  ще имаме изработена визия за развитие на града през следващия планов период и определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие. Приложната част на Интегрирания  план за градско възстановяване и развитие ще включва и лист от инвестиционни проекти за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в периода 2014-2020 год. През следващия програмен период задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на фондове на Европейския съюз ще бъде тяхното съответствие с Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Според Европейската комисия, този план е необходимо условие както за по-ефективно усвояване на структурните фондове на Европейския съюз и изпълнение на Лайпцигската харта за устойчиви градове, така и за привличане на инвестиции за ускоряване на растежа и подобряване на планирането и развитието на градската среда.