начало » Новини
27.07.2011
ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВРАЦА. ЛЕДЕНИКА – ТУРИЗЪМ БЕЗ СЕЗОНИ”

            Община Враца спечели проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” – компонент 2, като от общо 45 подадени проектни предложения, и одобрени 35, е класирана на второ място. Той ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел е разработване на природна атракция, базирана на пещера „Леденика” и превръщането ú в основа на конкурентно способен туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация Враца. Продължителността на проекта ще бъде 2 години и  ще се изпълнява с партньорството на Дирекция Природен парк „Врачански Балкан”.

Предвижда се около и в пещера „Леденика” да се създаде  развлекателен парк „Леденика”, който ще бъде композиран от отделни тематични и атрактивни модули. На площадката пред входа на пещерата ще бъде изработен входен модул „Ледениче” (Светломразец). Той ще представлява атрактивен, уголемен и прозрачен макет на най-интересния пещерен организъм в Леденика –Светломразец, наречен в проекта “Ледениче”. Във вътрешността  на самата пещера ще  бъде представяна аудио и светлинна хореография. Светлинният спектакъл,  съчетан със специално подбрана музика,  ще бъде  различен за всяка от съществуващите зали. Цветовите  нюанси ще подчертаят естествената красота на различните образувания, без това да заличава природните забележителности. Прожекторите ще са последна генерация осветление и поради излъчването си на студена светлина ще предотвратят образуването на мъх и растителност по стените, сталактитните, сталакмитните и сталактонните образувания. Чрез най-модерни технологии в Концертна Зала и при „Езерото на желанията” ще има прожекции върху воден екран, а при Малката пропаст с музика и звукови ефекти ще се реализира обемно шоу „Вулканът”. Пред входа на пещерата предстои изграждане на образователен/интерпретативен модул „Прилепа”, като за целта ще бъда извършена рехабилитация и разширение на съществуващия информационен център. Предвижда се обзавеждане на съвременна прожекционна зала, където посетителите ще получават информация за пещера „Леденика”, природен парк „Врачански Балкан” и неговите забележителности, флора, фауна и културно-историческо наследство.

Проектът планира и изграждане на анимационен модул „Приказна алея” с амфитеатър, който ще включва алея с движещи се кукли – познати приказни герои и театрална сцена на открито, на която в определени часове ще се провежда анимационно шоу. От ляво на входа на пещерата ще се изгради спортно-развлекателен модул „Мама, татко и ние” със спортно-развлекателни съоръжения за деца и техните родители.

Връзката между Туристическия информационен център „Натура 2000” и входа на парка „Леденика” ще се осъществява чрез атрактивно влакче. По проекта ще се изгради допълнителна техническа дребномащабна инфраструктура. Предвидени са изграждане на нов водопровод от хижа „Леденика” до входа на пещерата „Леденика”, пречиствателно съоръжение с биологично очистване и последващо използване на водата, обновяване на съществуващия паркинг, удължаване на съществуващата алея за хора с увреждания, оформяне на околни пространства, поставяне на указателни табели, изграждане на две екопътеки с туристически маршрути Горно Озирово – Леденика и Враца – Леденика.

Предстои създаване на Концепция за функционирането на Развлекателен парк „Леденика”, която ще включва раздели за управление на човешкия ресурс, програми за анимация и интерпретация, комуникационна стратегия, мониторинг и управление на туристическите потоци, стратегия за развитие на парка и др. За работа в Развлекателен парк „Леденика” минимум 10 човека ще получат модулно обучение по професиите „Анимация в туризма”, „Екскурзоводство” и „Пътуване, туризъм и свободно време”. През втората година от реализацията на проекта в рамките на инициативата Европейска нощ на прилепите ще бъдат организирани тематични прояви, карнавал, детски хепънинг и др.

Проектът ще допринесе за преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен природен ресурсен потенциал в Община Враца и липсата на развити атракции. В резултат от неговата реализация на туристическия пазар ще бъде предложен нов туристически продукт, създаден в съзвучие със съвременните туристически тенденции – нуждата от развлечения, търсене на приключения, нови познания, желание за контакт с природата и двигателни активности. Продуктът няма аналог в страната и ще включва иновативна концепция за създаване на Развлекателен парк „Леденика” и устойчиво използване на природните ресурси, включването им във групи от атракции и интегрирането им с анимационни програми. Очакваме да бъде постигнат ръст в туристическите посещения и промяна в структурата на посетителите, като се предвижда нарастване броя на чуждестранните туристи и делът на семействата с деца. Наличието на предвидените в проекта атракции ще премахне сезонността на посещенията, което ще доведе до равномерно натоварване на територията през годината и в крайна сметка до устойчиво използване на ресурсите и спазване статута на защитената територия. 

Проектът ще доведе до промяна на социално-икономическите показатели на община Враца. Това от своя страна неминуемо ще доведе до увеличаване дела на сектор туризъм в общинската икономика. Поради факта, че туризмът е свързан с други сектори индустрия, реалистично е да се постигне общ положителен ефект и оживление на общинската икономика като цяло. Очакваме минимум 6 фирми и около 200 човека да бъдат ангажирани като подизпълнители с различни дейности по изпълнението на проекта, а след неговата реализацията - да бъдат открити минимум 20 нови работни места.   

Общият  бюджет на проекта е 5 млн. 282 хил. лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” е 5 млн. 46 хил. лв., а съфинансирането от Община Враца е  236 671 лв.