начало » Новини
01.08.2011
На 26 юли 2011год. в град София,

Кметът на Община Враца- Д-р Костадин Шахов, Заместник кметът „УТС и ОС”-инж. Петя Аврамова и екипът от  Звеното за изпълнение на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” взеха участие в работна среща с експерти от Междинното звено и Управляващия Орган на  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.”. На срещата присъства и представител на Министерски съвет.

      Докладван беше напредъкът на Проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” към 26.07.2011г. , като беше отчетено, че е подписан Договор на Общината с избрания Изпълнител по обществена поръчка „Техническа помощ на Звеното за Изпълнение на Проекта (ЗИП)" /”Сдружение Проджект- Консултинг- Враца” ООД/, както и, че е приключила обществената поръчка за избор на Изпълнител за „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект 58111-65-256- „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца” . Има подадена жалба в КЗК, поради което Договорът ще бъде сключен след приключване процедурата по обжалването. Избран е и Изпълнител по обществена поръчка с предмет „Извършване на одит на проект: Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”, като в момента тече законоустановеният срок за обжалване на решението, след който ще бъде подписан Договор за изпълнение.

      На 7 юни се сключи  и Договор за „Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК-Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” с „Консулгал БГ Партнърс” ООД.

       След допроектиране и доокомплектоване документацията по „Реконструкция на водоснабдителна мрежа; Удължаване на канализационна мрежа; Реконструкция на канализационна мрежа на гр. Враца”, обществената поръчка за І-ви етап е обявена и тече срокът за подаване на оферти /18.08.2011г./.

Подготвя се документация за обществена поръчка за „Реконструкция на водоснабдителна мрежа; Удължаване на канализационна мрежа; Реконструкция на канализационна мрежа на гр. Враца - IІ етап”.

         Избран е и Изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проучване,  проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до гр.Враца”, като в момента тече законоустановения срок за обжалване на решението, след който ще бъде подписан Договор за изпълнение.

          Продължава работата на комисията за оценка на подадените 12 предложения за "Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”.