начало » Новини
10.08.2011
Зам.-кметът на Община Враца инж.Петя Аврамова представи днес

Зам.-кметът на Община Враца инж.Петя Аврамова представи днес

пред медиите изпълнението на няколко обекта, които са част от капиталовата програма на Община Враца за 2011 г., а именно:

    

     1.Ритуално-обредна зала – гр.Враца

 

Стартираха строително – ремонтните дейности за реконструкция и модернизация на съществуващата ритуална зала, част от комплекса „Дом на културата”, разположен в ЦГЧ на гр.Враца. С оглед на специфичните изисквания и особеното предназначение на ритуално-обредната зала за провеждане на специални радостни събития и тържества в проекта е предвиден модерен и оригинален вътрешен дизайн. Проекта е дело на фирма „МИО ДИЗАЙН” – гр.София. Реализацията на този  проект ще осигури на жителите на Община Враца модерна, съвременна, с оригинални архитектурни решения ритуална зала за провеждане на най- хубавите в живота на всеки човек ритуали. Разгъната застроена площ на обекта е 300 м². За обекта е издадено Разрешение за строеж №219/15.10.2010 г.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки е сключен договор с Консорциум „ЛИНТЕЛ-ЧЕХ ПЛАСТ” за изпълнение на строително ремонтните работи на стойност 209 840 лв. с ДДС. Срокът за завършване на обекта е 85 календарни дни.

Изхождайки от особеностите на ритуала като последователност: изчакване на гостите, подготовка на младоженците, същински ритуал, поздравления след ритуала, са предвидени няколко помещения. Подхода и изчакването на гостите се осъществява от фоайето на сградата, където се отваря стария вход. Основната зала се запазва като се усвоява долната тераса стъпаловидно, приобщавайки я с подиуми  за гостите. Двураменната стълба се запазва, като долното рамо се покрива от подиумите и се изгражда ново напречно рамо, насочено към ритуалната маса. Горната тераса се усвоява като се оформят две помещения за подготовка на младоженците със нов санитарен възел, помещение за персонала и зона за оркестър. Под горната тераса се оформя помещение за поздравления след ритуала, откъдето гостите напускат навън при покрита тераса. При рамото към сутерена на съществуващата стълба се отваря стар проход  и на долното ниво се изгражда санитарен възел. В ъгъла на долната тераса се запазва трионообразно помещение като склад.

Основни елементи на дизайна са пано от стъклопластика и оригинално решение за ритуална маса.

Ще бъдат преработени електрическата, водопроводната, канализационната, вентилационната и отоплителната инсталации. Ще бъдат монтирани нови осветителни тела на залата, ново аварийно и евакуационно осветление.

 

 

2. Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, с.Згориград

 

 Сградата е бивша фурна, необитаема от 1992 г. В този си вид сградата е негодна за обитаване. Предмет проекта е да се извърши преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено-обслужващо предназначение на един етаж. Разгъната застроена площ на съществуващата сграда е 225 м². Застроената площ на пристройката е 98,5 м². За обекта е издадено Разрешение за строеж №18/22.01.2010 г.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки е сключен договор с Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” за изпълнение на строително монтажните работи на стойност 250 978 лв. с ДДС. Срокът за завършване на обекта е 4 месеца. Финансирането е осигурено от Община Враца и Министерството на труда и социалната политика по Проект „Красива България”.

Проекта предвижда обособяване на помещения за:

-                             младежки клуб с интернет зала за 4 компютъра, 32 бр. седящи места;

-                             клуб на пенсионера с 16 броя седящи места и самостоятелен вход;

-                             зъболекарски и лекарски кабинети с обща чакалня и самостоятелни санитарни възли;

-                             офисни помещения, предназначени за кметската управа на с.Згориград

-                             котелно помещение.

Ще бъде оформено дворното пространство с тротоари и зелена площ.

Отделните обекти са със самостоятелни входове. Достъпът до младежкия клуб е от североизток, откъдето е и основният пътникопоток. Интернет клуба е в самостоятелно помещение с възможност за приобщаването му към основната зала. Лекарският и зъболекарският кабинет са със самостоятелен вход от североизток. Чакалнята е обща за двата кабинета.

Достъпа до офисните помещения на кметството е също самостоятелен. Обособено е помещение за изчакване на гражданите.

В сградата са предвидени  санитарни възли.

 

Изграждането на сградата ще реши проблема на с.Згориград с липсата на подходящо място за събиране на млади и стари  и осигуряване на помещения за здравно и обществено обслужване на едно място.

 

3. Православен храм „Св.Мина

 

На север новият православен храм граничи с Обществено обслужваща зона и фурна, на изток - ул.Св.Мина, на юг - бул.Съединение, на запад - жилищен блок №19. В района на строежа на територията на ж.к.Дъбника има изградена техническа инфраструктура.

Сградата е масивна монолитна стоманобетонова конструкция, изградена от стени, колони и греди, осигуряващи пространствената й устойчивост. Застроената площ е 120.00 кв.м и разгъната площ 158.00 кв.м. Представлява кръстокуполен храм с централен купол с височина 12.90 м, носен от 4 броя  висящи арки.

Строителството на храма е извършвано на отделни етапи:

Първият етап -  завършен през 2008г, като са изпълнени нулевия цикъл, колони, шайби и зидария до кота +3,200 м и са усвоени 50 401 лв. Обекта е спрян поради липса на финансиране.

Вторият етап – започнат на 21.10.2010 г. съгласно сключения договор, предмет на обществена поръчка, №С-238/21.10.2010 г. с изпълнител „ОПАЛ-94” АД гр.Враца.

Извършени са следните видове строително-монтажни работи – зидарии, кофражни, армировъчни и бетонови работи до покрив  Обектът е завършен в груб строеж и поради неблагоприятните метеорологични условия е спрян с акт обр.10 и вследствие предписание от Проектанта.

Tретият етап – доставката и монтажа на дограмата, покривните и довършителните работи, е завършен през м.юли 2011 г. Стойността на втори и трети етап на изграждането на храма възлиза на 169 034,29 лв. с включен ДДС.

В капиталовата програма за 2011 г са предвидени 35 000 лв. за вертикална планировка и ограда около църквата. Проведената процедура по ЗОП за изпълнение на вертикалната планировка е спечелена от „ОПАЛ 94” гр.Враца.

Общата стойност на обект: ”Св.Мина”- Враца, включително изграждането на вертикалната планировка е 254 434 лева.

         Община Враца е обявила дарителска кампания за осигуряване на необходимите средства за закупуване на камбана и всички останали църковни атрибути, както и за направа на иконописи. 

  

Приключи строителството на трети етап на Православен храм „Св.Мина”. Строежът е разположен в УПИ V, кв.121, ж.к. Дъбника - собственост на Община Враца. Издадено  е Разрешение за строеж № 233/18.07.2008г.