начало » Новини
18.08.2011
СЪОБЩЕНИЕ за спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

       Във връзка с образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията - преписка № КЗК – 867/15.08.2011 г., по жалба с вх. № ВХР-1703/01.08.2011 г., в която е поискана временна мярка „спиране на процедурата”, срещу Решение № 945/19.07.2011 г. на Кмета на Община Враца за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца; поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване; поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на град Враца” и на основание чл. 120а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет спира до влизане в сила на:

            1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

            2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 

 

 

 

 

 

 

 

АНИ ВАСИЛЕВА

За Кмет на Община Враца

Съгласно Заповед № 854/28.07.2011 г.