начало » Новини
19.08.2011
първо заседание на комисията за избор на изпълнител за „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца – Етап І” в рамките на Проект № 5811-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”

първо заседание на комисията за избор на изпълнител за „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца – Етап І” в рамките на  Проект № 5811-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”

В изпълнение на графика за обществените поръчки, приложение към Договор за безвъзмездна финансова помощ, по който Община Враца е Бенефициент, днес (19.08.2011г.) се състоя първо заседание на комисията за избор на изпълнител за „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца – Етап І” в рамките на  Проект № 5811-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”.

Комисията отвори и разгледа по реда на тяхното постъпване подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с уникален идентификационен номер в АОП 00814-2011-0018.

            Подадени са 15 оферти от фирми и консорциуми от страната, региона и с чуждестранно участие. Предстои да се извърши подбор на участниците въз основа на представените съгласно обявлението документи.

           

Изготвил: Директор ЗИП – инж.М.Рашева