Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
25.08.2011
ДО В и К” ООД ВРАЦА и „РИЛА ГАЗ” ЕАД СОФИЯ

ДО

В и К” ООД ВРАЦА

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 2

ГР. ВРАЦА                                                                                                                     

 

ДО

„РИЛА ГАЗ” ЕАД СОФИЯ

УЛ. „АЛАБИН” № 36, ЕТ. 5

ГР. СОФИЯ 1000

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

При извършена проверка от Община Враца за състоянието на улиците в гр. Враца е установено, че извършените от съответното експлоатационно дружество разкопавания на улични и тротоарни платна при отстраняване на аварийни и ремонтни работи на подземни мрежи и съоръжения, както и при извършването на ново строителство не са възстановени. Това състояние на пътното платно създава предпоставки за възникване на инциденти и пътно-транспортни произшествия.

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 8 на Закона за устройство на територията,  чл. 9, ал. 2 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца и чл. 16 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Враца приети от Общински съвет Враца, възстановяването на повредените и разкопани настилки по улични платна, тротоари, площади и зелени площи се извършва от строителя, респективно от възложителя на строителството за негова сметка.

В тази връзка, за привеждане на нарушените участъци в първоначален вид, за предотвратяване на пътни инциденти, респективно ПТП произтичащи от разкъртените настилки, разпореждам в срок до 10.09.2011 г. управителите на съответното дружество да възстановят качествено за своя сметка настилките по уличните и тротоарните платна.

При неизпълнение на задълженията, ще бъдат предприети действия по съставяне на актове за установените нарушения от съответните контролни органи.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

ЗА КМЕТ:

/АНИ ВАСИЛЕВА/

Съгласно Заповед №931/22.08.2011г.