начало » Новини
15.09.2011
Днес официално беше даден старт на строително – ремонтните дейности

Днес официално беше даден старт на строително – ремонтните дейности

по изграждането на Общностен център за социални услуги по проект „СТИМУЛ”  във Враца. Стойността на проекта е 1 200 000 лв, като съфинансирането от Община Враца е в размер на 60 000 лв.

Наименованието на проекта „СТИМУЛ” – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността визуализира концепцията на Община Враца за развитието на този вид услуги, а именно комплексно предоставяне на социалните услуги съобразно потребностите на уязвимите групи, в частност децата от 0 до 7 години и техните родители,  чрез интегриран подход в общите и специални политики, прилагането на стационарни и мобилни форми, формирането на база от ключови компетентности на специалистите и потребителите.  

Уникалността на проекта се изразява в това, че за първи път официално се предлагат социални услуги по превенция на изключването в най-ранна възраст и обхваща деца и родители от всички населени места на общината.

 

Времетраенето на проекта е 2 години, от които 6 месеца за реализиране на строително-ремонтни работи и 18 месеца за реализиране на социалните услуги и съпътстващите ги дейности. и беше направена първа копка на  хидравличния  асансьор за деца и лица с увреждания.   Услугите и дейностите по проекта са

1.       За деца от 0 до 3 години и техните родители – формиране и развитие на родителски умения, рана интервенция на уврежданията, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца , както и намаляване на таксата за детска ясла.

2.      За децата от 3 до 7 г. възраст и техните родители  - интеграция в детските градини и подготвителните класове , семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца, семейни центрове, допълнителна подготовка за равен старт в училище, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, намаляване на таксата за детска градина и мониторинг  на готовността  за обучение.

Със стартирането и развитието на услугите по проекта се очаква:

-       Създаване на оптимални условия за социално включване и интеграция на максимален брой хора от уязвимите групи и общности в община Враца.

-       Разширяване обхвата на услугите за повишаване общото благосъстояние на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години и техните родители. 

-       Подкрепа за формиране на родителски умения и подобряване грижата за децата в семейството за намаляване риска от изоставяне и неглижиране.

-       Минимизиране процента на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции с цел задържането им в биологичното семейство.

-       Създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и интегриране.

-       Осигуряване на равен достъп и готовност на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

-       Формиране на родителски умения за изграждане връзка родител-дете, повишаване самочувствието и увереността на родителите и разширяване формите на социална, здравна и образователна подкрепа.

-       Ранно диагностициране и навременна интервенция (лечение и/или рехабилитация) на увреждането/заболяването при децата с увреждания.

-       Постигане на междуинституционално и междусекторно сътрудничество в грижата за деца от 0 до 7 години и техните семейства.

Община Враца ще гарантира изпълнението на услугите за период от 10 г.

Кметът на Община Враца изказа своето задоволство от старта на този мащабен проект и неговата основна и хуманна цел - утвърждаването на устойчив модел за социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси  за деца от 0 до 7 годишна възраст и  техните семейства.

Инж. Аврамова представи накратко предстоящите дейности по изграждането на сградата. Строителните дейности по проекта възлизат на 315 000лв. с ДДС и включват:

-изграждане на хидравличния  асансьор за деца и лица с увреждания;

-нови осветителна  инсталация и пожароизвестителна система;

- преустройство на зали и кабинети за целта на проекта, а именно зали за психологическа, педагогическа , логопедична,социална и юридическа подкрепа;

-ремонт на санитарни възли;

-изграждане на нова вътрешна и външна ВиК инсталация както и изграждане на нова газова инсталация на метан ;

-Център за ранна интервенция на уврежданията с кабинет за здравна консултация, манипулационна, зала за мултисензорна стимулация, зала за психомоторика и рехабилитация;

-Семеен център за почасова грижа за деца от 3 до 7 години, предлагащ и целодневен режим с осигурено хранене и следобедна почивка.

Освен обновената модерна сграда за реализиране на социалните услуги и съпътстващите ги дейности Община Враца предвижда закупуване на специализирано оборудване на стойност 55 000лв.и на микробус за осигуряване достъп до всички услуги по проекта.

Строителните дейности ще се извършат от фирма „ПИРС –Д”ООД гр.Пловдив.

Инж. Аврамова пожела на  фирмата изпълнител да изпълни строително-монтажните дейности в срок и с отлично качество. Очаква се в началото на 2012 година да започнат същинските дейности по проекта.

            Министър Тотю Младенов представи същността на „Проект за социално включване” който се реализира от Министерството на труда и социалната политика , проектът се финансира със заем от  Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/ в размер на 40 милиона евро. от които 69 216 823 лева са предназначени за пряко финансиране на общини за предоставяне на услуги за деца  от 0 до 7 години  и техните родители и  пожела успешна реализация на проекта.

Присъстваха кметът на Община Враца – д-р Костадин Шахов, Министърът  на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов, Областният управител на област Враца Пепа Владимирова, зам. кметът по строителство в Община Враца инж. Петя Аврамова, експерти от министерството и от Община Враца.

 

 

Община Враца

Връзки с обществеността