начало » Новини
21.09.2011
Община Враца, на основание чл. 128, ал. 2 и 12 от Закона за устройство на територията, съобщава,

че е изработен проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии) за обект: “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“.

 Предвиденото с проекта трасе на газопроводите, съпътстващата инфраструктура и съоръжения преминава през поземлени имоти по картите на възстановената собственост на землищата на:

с. Чирен, масиви №№ 36, 38, 37, 6 и 1;

с. Девене, масиви №№ 141, 139, 138, 137, 136, 128, 135, 133, 132, 129, 38, 37, 33, 35, 34, 12, 47, 42, 44, 43 и 41;

с. Три кладенци, масиви №№ 29, 23, 22 и 20.

Проектът може да се разгледа в сградата на Община Враца стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез общинската администрация.