начало » Новини
21.09.2011
В изпълнение на графика за обществените поръчки, приложение към Договор за безвъзмездна финансова помощ,

В изпълнение на графика за обществените поръчки, приложение към Договор за безвъзмездна финансова помощ,

по който Община Враца е Бенефициент, днес (21.09.2011г.) се състоя заседание на комисията за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Враца” с уникален идентификационен номер в АОП 00814-2011-0015, в рамките на  Проект № 5811-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”.

В присъствие на представители на фирмите, подали оферти и представители на средствата за масова комуникация, комисията отвори подадените ценови оферти – ПЛИК 3 „Предлагана цена” по реда на тяхното постъпване. Подали оферти в този търг са 12 фирми, на този етап ще се състезават осем.

Предстои класиране на участниците, съгласно изискванията на ЗОП.

 

Община Враца

Връзки с обществеността