начало » Новини
13.10.2011
На основание чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с констатирана очевидна фактическа грешка в Заповед № 1146 /13.10.2011г. на вр.и.д. Кмет на Община Враца ...

З А П О В Е Д 

№ 1147 13.10.2011 г.

На основание чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с констатирана очевидна фактическа грешка в Заповед № 1146 /13.10.2011г. на вр.и.д. Кмет на Община Враца

Н А Р Е Ж Д А М :

Навсякъде в текста на Заповед № 1146 /13.10.2011г. на вр.и.д. кмет на община Враца вместо израза „кметове на райони” да се чете „кмет на община”. 

Ани Василева,   /п/

вр.и.д. Кмет на Община Враца