начало » Новини
14.10.2011
Община Враца започна изпълнението на проект „CONURBANT"

Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете”, договор за безвъзмездна помощ № IEE/10/380/SI2.589427 на 10.05.2011г, проектът се финансирана по програма Интелигентна енергия – Европа и е продължителност 36 месеца.

Проектът се финансирана по програма Интелигентна енергия – Европа и е продължителност 36 месеца.
На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след решение №1058 от 28.07.2011 на общински съвет Враца и привлече още 4 общини от област Враца (Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол и Община Мездра), които също подкрепиха инициативата. Конвентът на Кметовете е една амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за действие, реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор и организират енергийни дни. Тези усилия са силно подкрепени от Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на Кметовете и Поддържащите Структури.
На 13.10.2011 г. Община Враца организира 1-вото еднодневно местно обучение за изготвяне на инвентаризация на CO2 емисии и План за действие за устойчиво енергийно развитие.
Проектът CONURBANT цели въвличането на градове и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изискванията на Конвента на кметовете.
Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата.
Общият бюджет на проекта е 1 279 634,00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 959 725,00 евро (75%). Общият бюджет за Община Враца е 63 657,00 евро, безвъзмездната финансова помощ за Община Враца е 47743,00 евро (75%), а съфинансирането от Община Враца: 15 914,00 евро (25%)
Основните цели на проекта са:
1.    Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-малките им околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически и административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни стратегии.
2.    Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енергия във всички обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отнасящо се до използване на местни ресурси, включване на всички заинтересовани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да използва устойчивото планиране на енергия.
3.    Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енергия и да се осигури последователно прилагане и политическа приемственост на Плана за действие за устойчива енергия по време и след края на проекта.
4.    Да се популяризират резултатите и да се разшири на мрежата от енергийни побратимени градове и енергийни побратимени градски агломерации на ниво ЕС.

Водещият партньор по проекта е Община Виченца, а всички партньори са 15:
•    Италия (Община Виченца, Община Падуа и Соджеска)
•    Румъния (Община Алба Юлия, Община Арад, Община Тимишуара)
•    Хърватия (Община Осиек)
•    Испания (Община Палма де Майорка и Албеа)
•    Латвия (Община Саласпис и Екодома)
•    Кипър (Община Лимасол и Стратаджем)
•    България (Община Враца и Търговско промишлена палата)
Целевите групи по проекта са:
•    Основната целева група на CONURBANT са Общините и в частност средни и големи общини (над 50,000 жители) и съседните им, по-малките градове (обикновено с по-малко от 20,000 жители).
•    По-специално средни и големи общини и конурбации с малко или никакъв опит в Конвента на Кметовете, в инвентаризация на парникови газове (GHG emission) и планове за устойчиво енергийно развитие.
•    Тези общини са наречени “Обучавани общини”. Те са партньори по проекта (8 общини) в 7 държави (Виченца – Италия, Осиек – Хърватия, Палма де Майорка – Испания, Лимасол – Кипър, Арад – Румъния, Тимишоара –Румъния, Саласпис – Латвия, Враца - България). Общо те включват население от над 2 милиона души.
•    Малките общини са наречени “Градове - конурбации” и са съседните общини на осемте обучавани общини и на двете “Обучаващи общини” с повече опит (Падуа – Италия и Алба Юлия - Румъния). Те не са партньори по проекта.
•    Обучаваните общини и Градовете – конурбации заедно наброяват население на 2,5 милиона.
Основни дейности по проекта са:
1.    Управление на проекта;
2.    Обучение и обучителни обиколки;
3.    Институционализация;
4.    Изготвяне на План за устойчиво енергийно развитие;
5.    Изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие;
6.    Мониторинг и оценка;
7.    Разпространение, комуникация и работа в мрежа;
8.    Общи дейности за разпространение.