начало » Новини
27.10.2011
Община Враца проведе работна среща по проект „SUGAR – Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики” и кръгла маса на тема “Стратегия за градската логистика на Враца”

Днес, 27 октомври 2011 г., временно изпълняващият длъжността кмет на Община Враца Ани Василева откри провеждането на работна среща за представяне пред обществеността на проект „SUGAR – Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики”, последвана от кръгла маса на тема: „Стратегия за градската логистика на Враца”. Целта на събитието е организиране на дискусия с различни целеви групи относно проблемите на местната логистика и възможностите за тяхното решаване. В разискванията участваха представители на заинтересованите страни –  общинска и областна администрации, транспортни и логистични фирми, сектор “Пътна полиция”, експерти в областта на регионалното и градско планиране.

Проект “SUGAR – Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики” се изпълнява от Община Враца от началото на 2009 година. Той се финансира от Програма INTERREG IVC и има за цел обмен на добри практики и опит в създаването на политики в сферата на градската логистика. Проектът се координира от Регион Емилия-Романя (Италия)  и в него участват 17 партньора от 10 европейски страни. Партньорската мрежа включва 4 града с добри практики, 8 трансферни градове, между които и Враца, 2 европейски мрежи и 3 подкрепящи структури.Той се фокусира върху решаването на проблема с неефикасното и неефективно управление на градската дистрибуция на товари, важен елемент от цялостната система на градския транспорт и основен източник на емисии от превозните средства. За да постигне това, SUGAR насърчава обмена, дискусиите и предаване на политически опит, знания и добри практики в областта на градското управление на товарните превози.

След представяне на изпълнените дейности до момента по проекта от Община Враца, участниците в срещата се запознаха с  действащи логистични добри европейски практики, които са подходящи за трансфер в град Враца. Чрез осъществените до сега проучвания, анализи и обмяна на опит са идентифицирани 20-те най-добри практики в рамките на проекта и 24-те най-добри практики извън SUGAR градовете. Направените описания и анализ на тези най-добри практики ще предостави възможност за прехвърлянето им към трансферните градове. Участниците в работната среща се запознаха по-конкретно с възможностите на Товарен информационен портал в Лондон, Обединено Кралство; определянето на зони с ниски емисии в Утрехт, Холандия; осъществяването на контрол на достъпа чрез Евро стандарт в Регион Емилия-Романя Италия; плана за разпределение на товарите в Болоня, Италия; въвеждането на изисквания за екологичен транспорт при провеждане на обществени поръчки в Гьотеборг, Швеция; френската национална програма "Градско движение на стоки", осъществявана след проучване модела на движение на стоки в Марсилия, Бордо и Дижон, Франция.

На кръглата маса експертите от Община Враца представиха информация за сегашното състояние на градския транспорт, фокусирайки се върху проблемите свързани с отношението му към товарния транспорт; опитите на общината в областта на градския транспорт и опазването на околната среда, съвременните методи за планиране и подготовка на стратегически документи, по-нататъшната необходимост от подобряване на достъпа на хората с увреждания до обществен транспорт.Разгледаха се силните и слабите страни, възможностите и евентуалните рискове по отношение управление на товарните превози в град Враца. Интерес предизвика представянето на логистични инициативи в града и проектите за скоростни пътища до 2020 година: Дунав мост 2 – Видин – Калафат; Модернизиране на железопътната линия Видин – София – Кулата; Модернизация на участък от път I-1 (E 79); Враца – Ботевград; Дунав Мост 3 - Оряхово и Бекет.

Стратегията за развитие на градската логистика във Враца очертава четири стратегически приоритета на транспорта за периода до 2020 г.: ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура; интегриране на общинската транспортна система в националната и международната; намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда и климата и устойчиво развитие на обществения масов транспорт.

Основните проблеми, които са планирани за решаване в нашата община са свързани с:

•         Развитие на икономически устойчив и екологичен обществен транспорт;

•         Увеличаване на площта на пешеходни зони в населените места;

•         Изграждане на вело-алеи в града и в близост до града;

•         Подобряване достъпа до основната инфраструктура и спирките на градския транспорт  и за хора с увреждания;

•         Подобряване на обществения градски транспорт по отношение на околната среда чрез създаване на нови тролейбусни и автобусни линии, и по този начин да отговорим на европейските изисквания за намаляване на вредни емисии от изгорени газове.

Съществуващата комуникационно – транспортна схема на града  създава проблеми, решаването на които налага извеждане на транзитното движение чрез изграждане обходния път на Враца, провеждане на вътрешноградския трафик в обход на административно – търговския център, оптимизиране трасетата на автобусния и тролейбусния транспорт, решаване по съвременен начин проблемите при паркирането и гарирането на моторните превозни средства и др.

Чрез проведената дискусия по време на кръглата маса се събра актуална информация, която ще послужи за изготвянето на План за действие за градската логистика във Враца. Като резултат от изпълнението на проекта ще се подобри ефективността на регионалната и местна политика в областта на градската логистика, като се постигне подобряване на веригата от доставки. Това от своя страна ще  намали интензитета на движение и съответно ще се ограничат вредните емисии и замърсявания.