начало » Новини
14.11.2011
Днес в заседателната зала на община Враца, комисия, определена със заповед на Кмета на Община Враца, отвори плик № 3 – „Ценова оферта”

Днес  в заседателната зала на община Враца, комисия, определена със заповед на Кмета на Община Враца, отвори плик № 3 – „Ценова оферта”

по процедура по Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител с предмет на дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца; поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване; поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на град Враца”. До процедурата за участие бяха допуснати и трите фирми :

1. Д ЗЗД „Евроимпекс – Враца”

2. „БКС  - ЕООД” - Враца

3. Д ЗЗД „Грийн партнърс – БКС” – Враца

  

Комисията ще излезе с протокол от проведената процедура, решението по избор на изпълнител е на Кмета на Община Враца.

  

Община Враца

Връзки с обществеността