Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.11.2011
„БКС-Враца„ ЕООД ще подържа ІV-то класната пътна мрежа при зимни условия съобщи днес кметът на общината.

Техниката, с която „БКС-Враца„ ЕООД разполага са 35 машини. Продължава доставката на  145 тона солно-пясъчни смеси в населените места, където общо 80 човека ще извършват ръчно снегопочистването във Враца.

На 90% е осигурена техниката за снегопочистване в селата.

На проведената в петък среща с кметовете на кметства, кметски наместници и пълномощници на кварталите в общината кметът е бил информиран, че заложените средства за снегопочистване в малките населени места са недостатъчни. Те са в размер на 250 лв. за по-големите села и 200 лв. за по-малките. В някои населени места няма работно облекло за хората и инструменти.

По тези въпроси ще се търси решение в движение, каза кметът и допълни, че на теория има готовност. Той лично се надява и практически да се изпълнят ангажиментите по снегопочистването.

На зададен въпрос относно изграждането  на клетка 2.1 и сепарираща инсталация на Регионалното депо за твърди битови отпадъци кметът заяви, че клетка 2.1 е готова. Той лично има уверението на изпълнителя на сепариращата инсталация, че до края на тази година ще е готова и тя.

Има риск средствата да се изгубят, но ще бъдат положени усилия да се навакса голямото закъснение. През идните дни кметът ще направи среща с изпълнителя, техническия и инвеститорски контрол на място, за да проследи лично изпълнението на двата обекта.

Кметските наместници по селата не са назначени, заяви инж. Иванов. Това предстои, но всяко едно назначение ще се извърши след провеждане на общи събрания в селата, защото кметският наместник трябва да се ползва с доверието и подкрепата на хората.

На пресконференция днес кметът на Община Враца представи състоянието на общинските финанси към 15.11.2011г. в частта за местни дейности. Към цитираната дата по бюджетната сметка на Община Враца няма налични пари за издръжка на общинските дейности. Изхарчени са 865 000 лв. целеви средства от такса „битови отпадъци”. Изхарчени са за местни дейности в нарушение на ЗДБРБ за 2011г.  още 712 966 лв. от трансферите за делегирани държавни дейности. Натрупани са 513 641 лв. неразплатени разходи. Сборът от цитираните числа е минус 2 091 607 лв., в които не са включени очакваните нови претенции на доставчици и строители.

В същото време за десетте месеца на текущата година Община Враца е реализирала собствени приходи – данъчни и неданъчни в размер на 10 459 634 лв. или 81,15 % от годишния план. Заедно с получените субсидии от републиканския бюджет за местни дейности, приходите за периода са 16 533 887 лв., или 82,73%. от годишния план, като по-съществено е неизпълнението на приходната част на бюджета по § 40 „Постъпления от продажба на нефинансови активи”, изпълнен на 70,18%.

Изпълнението на приходите за местни дейности по никакъв начин не кореспондира с цитирания вече финансов резултат на общината. Той се дължи на сериозните нарушения на финансовата дисциплина, допуснати от ръководния екип на общината. Кметът заяви, че ръководният екип на общината не само не е възстановил предоставените заеми по извънбюджетни сметки, но е дал нови такива без решение на Общински съвет, като задължението е нараснало на 759 900 лв.

Към 31.10.2011г. е допуснат преразход в издръжката на дейност „Общинска администрация” от 144 661 лв. над годишния план, а предстоят по-тежки разходи свързани с издръжката на администрацията през зимния период. На 99,34% са усвоени разчетените средства за издръжка и на Общински съвет -Враца, като в това число не са включени възнагражденията на общинските съветници и разходите, свързани с осигурителните вноски за сметка на работодателя. Допуснати са преразходи по параграфи и подпараграфи и в други дейности, но най-тревожно е състоянието в дейност „Други дейности по икономиката” където § 10 „издръжка” е в преразход спрямо годишния план с 35 856 лв., като съдебните обезщетения са преразходени с 423 030 лв. При годишен план от 355 458 лв. са похарчени 778 488 лв., а в същото време не са платени задълженията на общината за  данъци и такси в размер на 277 018 лв.

Подобно е състоянието при платените капиталови разходи. Неизпълнението на приходите по цитирания вече приходен § 40 и драстичното неизпълнение на приходите по извънбюджетната сметка на общината за приходи от приватизация, а най-вероятно и поети ангажименти към строителни фирми е накарало ръководния екип да изразходва 497 327 лв. от приходите за текущата издръжка на другите дейности  финансирани от общинския бюджет.

„При това наследство, периодът до края на бюджетната година ще е сериозно изпитание за екипа ми, още повече, че вече сме в зимния период.”, заяви кметът на общината. Предстои вземането на тежки решения, свързани с икономии на средства за нормалното финансиране в частта местни дейности – оптимизация на разходите. Предстои да бъде извършен финансов одит от вътрешни одитори за периода 01.01.2009-31.10.2011 г. Последният доклад на Сметната палата е от 2008 година за период до 31.12.2008г.

Кметът заяви, че ще бъде намалена числеността на общинска администрация. Към момента служителите са 173, в т.ч 138 – за делегирана държавна дейност, 35 – за дофинансиране от които 67 са държавни служители, 65 служители са на трудово правоотношение и 41 – в кметствата.

Действащите граждански договори са 25. 11 вече са прекратени.

 На 27 декември ще се проведе заседание на Общинският съвет на което ще се внесе предложение за новата структура на Общинска администрация, допълни инж. Иванов.

На пресконференция днес кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи  информация от регулярната среща,  проведената в петък  в МОСВ с бенефициенти, изпълняващи най-големите проекти в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013. Дискутиран е напредъкът по „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” . На срещата  са присъствали  експерти от Звеното за изпълнение на проекта, зам. кметът по „Еврофондове и инвестиции” Красимира Георгиева, народният представител Николай Коцев и зам. министъра на МОСВ – Ивелина Василева.

Към момента са подписани договори по следните обществени поръчки

1. Техническа помощ за ЗИП

2. Одит по проекта

3.Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК.

4. Проучване, проектиране и авторски надзор на захранващ водопровод от язовир Среченска бара до Враца

 

Предстои подписване на договор с избран изпълнител  по процедура с предмет Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекта. Процедурата беше спряна поради обжалване. Върховния административен съд отхвърли внесената жалба.

По обществена поръчка с предмет

Реконструкция на водоснабдителна мрежа; Удължаване на канализационна мрежа; Реконструкция на канализационна мрежа – Етап 1 решението е обжалвано пред КЗК от двама от участниците: Консорциум „Воден проект Враца”  ( „САД С.А” ,  „Строително-предприемачески холдинг”) и Консорциум ДЗЗД „Воден цикъл 2011” („Водстрой 98” АД , „Интегрирани пътни системи” АД, „Дар 55” ЕООД).

 Приключила е  и процедурата  за  реконструкция на пречиствателната станция . Протоколът и документацията  по определянето на изпълнител са изпратени  в Министерството на околната среда и водите  за предварителен контрол, откъдето се очаква  официално становище. На работната среща в екоминистерството  са отчетени и няколко закъснения в индикативния график по изпълнението на проекта, поради обжалване на изпълнители пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Най-малко е закъсняла процедурата по информационно обслужване. С два месеца назад във времето обаче е 2-рият етап от реконструкцията на довеждащият водопровод, а с 4 се бави пречиствателната станция. При това тя ще закъснява още заради обжалвания, допълни кметът .

Общата сума , която е усвоена за момента от старта на проекта е 899 000 лв. каза   инженер Николай Иванов.

Предстои  в началото на месец декември да се проведе Техническа среща и 11-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, за която се изготвя доклад.

На проведената среща в петък присъстващите са декларирали съвместни действия и координация за качественото и в срок изпълнение на проекта, добави кметът.

Община Враца

Връзки с обществеността