Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.12.2011
ЗАПОВЕД № 1349 от 14.12.2011 г. с цел недопускане на инциденти и злополуки през Коледните и Новогодишни празници

З А П О В Е Д

 

№ 1349 

от 14.12.2011 г.

 

        На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, т.1 и т. 7 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца на ОбС – Враца във връзка с чл. 9, чл. 35 чл. 48, ал. 2, т. 1  и чл.  60, ал. 1, т. 6, от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с цел недопускане на инциденти и злополуки през Коледните и Новогодишни празници,

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

            1. Търговията на  пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с пиротехнически изделия, издадени при условия и ред, определени със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

2. Търговия на  пиротехнически изделия от търговци и физически лица на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на горепосочените изделия.

3. Търговия и употребата на пиротехнически и други гърмящи и пожароопасни стоки, както следва:

а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради, на и от лица под 12 години;

б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства, на и от лица под 16 години;

в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве, на и от лица под 18 години.

4. Продажбата на пиротехнически изделия без нанесена „СЕ” маркировка за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания на продуктите и/или с изтекъл срок на годност.

5. Провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервалаот 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на коледните и новогодишните дни.

6. Употреба на пиротехнически изделия в  превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

При организиране на публични и масови увеселения, културни, спортни и други мероприятия предварително да се уведоми Кмета на Общината, респ. на кметствата или кметските наместници, както и РУ на Полицията – Враца.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда и изискванията на чл. 171(1) от ЗОБВВПИ с глоба и/или имуществена санкция.

            Настоящата Заповед да се разпространи чрез средствата за масова информация.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на Началника на РУ на Полицията – Враца за сведение и изпълнението.

 

КМЕТ:

             /инж. Николай Иванов/