Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.12.2011
На проведената днес пресконференция, кметът на Община Враца инж. Николай Иванов

даде информация за Решение № 1684/08.12.2011 г.  с което Комисията за защита на конкуренцията ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011 г. на вр.и.д. кмет на Община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап 1”, като връща преписката за продължаване от етап „ разглеждане съответствието на документите в плик № 1 с изискванията за подбор” при следните мотиви:

1. Комисията  незаконосъобразно е изискала представянето на допълнителни документи спрямо класирания на първо място участник.

2.Комисията не е спазила методиката за оценка на офертите като не е съпоставила техническите предложения, не е анализирала същите спрямо заложените критерии, не е изложила каквито и да било аргументи, обосноваващи разликата в присъдените точки, налице е неравнопоставено  третиране на участниците.

3.Липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на класираните участници  е довело до нарушаване принципите на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата при разходването на публични средства, а също и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците.

Това Решение на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок.

Подадени са две жалби от ДЗЗД „Воден цикъл 2011” и Консорциум „Воден проект Враца”, като Комисията за защита на конкуренцията подробно в 26 страници е мотивирала своето решение за отмяна на Решението за избор на изпълнител.Предстои съвместно с МОСВ и Междинното звено по проекта да се реши какви ще бъдат действията по решението на КЗК.

Кметът на Община Враца съобщи пред медиите,че графика за обект „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално депо за ТБО на общини Враца и Мездра” не се изпълнява в срок. В момента има закъснение от изпълнението на този график. Желанието на ръководството е доставка на оборудването за инсталацията да започни от  17 декември , но тъй като сградата все още не е  завършена, се очаква това да  се случи на по-късен етап, като ще се направи всичко възможно това да стане до края на тази година.

Общата стойност на обекта е 4 763 975 лв. , като средствата осигурени от държавния бюджет за 2011 г. са в размер на 3 470 000 лв. Усвоените до момента средства от  държавния бюджет за 2011 са 1 508 109 лв., като от тях 1 293 975 са осигурени от ПУДООС. Неусвоените средства от ДБ, които ще бъдат прехвърлени като преходен остатък за 2012 г. към дата 19. 12 . 2011 г. са в размер на 1 961 891 лв.

Инж. Иванов допълни, че ще осъществи в рамките на работната седмица среща с изпълнителя на обекта.

По повод зададен въпрос относно поставянето на улично осветление в града инж. Иванов поясни,че обща стойност на проекта 180 600 лв. без ДДС, фирмата  изпълнител е „Джи Ви Ай-Електроник „ –гр.Бургас.

Предстои да бъде поставено в жк.”Дъбника„ още 18 бр. паркови осветителни тела.

Поставени са осветителни тела на бул.”В.Кънчов”, ул.”Ген.Леонов” , ул.”Остри връх”, ул.”Река Лева” , жк.”Сениче „ и жк.”Дъбника”.

Очаква се в края на тази седмица проекта да приключи,както почистването от земни маси  в  районите в които са монтирани осветителните тела.

 

Кметът на Община Враца отговори на въпроси, свързани с разхождащите се глутници кучета по врачанските улици. „Проблемът е принципен” сподели кмета и поясни, че е свързан с липсата на амбулатория за доставка и правилно съхранение на упойващи вещества. Без тях залавянето на четириногите е недопустимо.

Инж. Иванов даде информация за развитието на строителните работи по проект  - „Укрепване свлачищни деформации и укрепване свлачище с. ГорноПещене, Община Враца”,

- „Укрепване свлачищни деформации и укрепване свлачище с.Веслец, Община Враца”

- “Реконструкция и отводняване на ул.”Хр.Ботев” и ул.”Байкал” с. Косталево, Общ. Враца”

И трите обекта са почти завършени .   В с. Косталево, е възникнал проблем  при ремонтните дейности на улицата,   наложило се е  подмяна на водопровода, заради повърхностното му положение  и добави ,че с любезното съдействие на „ВиК”   е подменен водопроводът . Другите два обекта са на приключване.

 

Инж. Николай Иванов  отговори на въпроси на журналисти, свързани с проучвания за добив на природен газ в землището на с. Голямо Пещене. Кметът разясни, че е присъствал на среща с представители на населеното място, експерти от Министерство на икономиката и енергетиката и експерти от проучвателната фирма,  на която станало ясно, че има данни за наличие на находище на природен газ. След като се направи анализ на проучванията, ще започне процедура по обществено обсъждане на  Доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Компонентите и факторите на околната среда, които са включени в ДОВОС са следните: Атмосфера, Атмосферен въздух, Води, Почви, Земни недра, Ландшафт, Природни обекти, Минерално разнообразие, Биологично разнообразие, Генно модифицирани организми, Отпадъци, Здравен риск и други.

Проучването е законосъобразно, но също така е нормално и негативното отношение на населението, поради високите нива на шума, близостта на площадката до домовете на хората и липсата на информираност за целта на проучвателните дейности и използваните технологии за проучване.

. Наистина е имало замърсяване на р. Скът, причинени от изтичане на мръсна вода при водовземането на цистерна.Проучвателните мероприятия са приключили и се извършва „демобилизация” на площадката.

Кметът на Община Враца покани чрез медиите всички граждани и гости на града да се присъединят към тържественото посрещане на Новата 2012 година, което ще се състои на 31 декември на площада пред сградата на Община Враца. За доброто настроение на врачани ще се погрижат музикантите от група Junk Yard, дует „Шик” и духов оркестър .Програмата започва в 22.30 ч.

 

Община Враца

Връзки с обществеността