начало » Новини
22.12.2011
ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца спечели проект за изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексния онкологичен център ЕООД Враца. Той е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” и ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел  е подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение в градските агломерации на Северозападна България. Продължителността на проекта ще бъде 2 години. Общият му бюджет е 6 306 906 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” е 6 052 107 лв., а съфинансирането от Община Враца е  254 799 лв.

            Комплексният онкологичен център Враца ЕООД е единственото специализирано онкологично лечебно заведение на територията на Северозападна България, което  осигурява качествена специализирана помощ за населението на областите Враца, Монтана и Видин. Последните години се обслужват и пациенти от други области – предимно Плевен, Ловеч, Благоевград, Смолян. По проекта ще се изгради съвременна сграда за Лъчелечебен център, отговаряща на изискванията за безопасност, в който ще има медицинско оборудване от ново поколение, позволяващо ранна диагностика и прилагане на най-модерни методи за лъчелечение на злокачествените заболявания. Предвидена е доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, компютър-томографски симулатор и устройства за имобилизация на пациента.

            Създаването на лъчетерапевтичен център ще позволи прилагането на по-интензивни превантивни мерки, долекуване и рехабилитация. Очаква се подобрената профилактика да намали процента на заболеваемостта и намаляване на рецидивите и метастазите сред жителите на региона като цяло.

             Проектът ще допринесе за повишаване качество на здравната помощ и за цялостно развитие на здравеопазването в областта и региона. Комплексният онкологичен център ще стане еталон на високотехнологична болница и ще се развива като център за мениджмънт на иновациите в областта на онкологията.