начало » Новини
13.02.2012
Община Враца започна изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”,

Община Враца започна изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”,

договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 на 31.01.2012г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”.

Бюджет: Проектът е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%).

Продължителността на проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца” e 24 месеца.

Специфичните цели на проекта са:

o             Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в “Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град Враца, на област Враца и на Северозападния район;

o             Подобряване качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в “Комплексен онкологичен център” ЕООД Враца болести;

o             Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено внимание към хората с увреждания и рисковите групи население, най-вече  хора от ромски произход;

o             Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отговарящ на съвременните изисквания за енергийната ефективност на сградата и оптимално използване на средствата за издръжка на лечебното заведение в резултат от спестената енергия.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

o             Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ 1295.45 кв.м в „Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД;

o             Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита;

o             Повишено качество на болничната среда и здравната помощ, както и цялостно развитие на здравеопазването в областта и региона, превръщането на заведението в еталон на високотехнологична болница.

o             Работа с най-съвременното оборудване за лъчелечение.