Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.02.2012
ЗАПОВЕД № 119 от 16.02.2012 г. Във връзка с усложнената зимна обстановка и затрудненото почистване на пътните платна в ЦГЧ на град Враца

З А П О В Е Д

 

№ 119

от 16.02.2012 г.

 

            Във връзка с усложнената зимна обстановка и затрудненото почистване на пътните платна в ЦГЧ на град Враца, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 205, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата (ППЗДвП)

 

ЗАБРАНЯВАМ: 

1. Паркирането на пътни превозни средства от 18,00 часа на 17.02.2012 (петък) до 06,00 ч. на 18.02.2012 г. (събота), на следните улици:

 

§        Ул. Иванчо Цветков;

§        Ул. Софроний Врачански;

§        Ул. Стоян Кялъчев /от ул. Иванчо Цветков до ул. Софроний Врачански/;

§        Ул. Полк. Кетхудов;

§        Ул. Мито Цветков;

§        Ул. Полк. Боюклийски.

 

2. Паркирането на пътни превозни средства от 18,00 часа на 18.02.2012 (събота) до 06,00 ч. на 19.02.2012 г. (неделя), на следните улици:

 

§  Бул. Христо Ботев /от бул. Мито Орозов до Съдебната палата/;

§  Ул. Иванка Ботева;

§  Ул. Стоян Кялъчев /от ул. Иванка Ботева до ул. Любен Каравелов/;

§  Ул. Любен Каравелов /от ул.Трайко Китанчев до бул. Христо Ботев/;

§  Ул. Иван Вазов /от бул. Христо Ботев до ул. Петропавловска/.

 

Горепосочените улици ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, съгласно нормативната уредба.

Вертикалната маркировка да бъде възложена за изпълнение на „БКС-Враца” ЕООД и контрол по същото да се извършва от инж. Стефан Стефанов- Гл. експерт „Улична мрежа” при Общинска администрация- враца.

 

    При неизпълнение на гореизложеното на нарушителите ще бъде търсена административно-наказателна отговорност по ЗАНН.

 

         Заповедта да бъде сведена до знанието на всички заинтересовани лица и копие да бъде изпратена за уведомяване на органите на МВР. 

 

КМЕТ:

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ