начало » Новини
24.02.2012
С Решение № 254 от 23.02. 2012 г. на Кмета на Община Враца, инж. Николай Иванов

беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II, по  проект “Интегриран проект за Водния цикъл на Град Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010г. за предоставяне на Безвъзмездна Финансова Помощ по Приоритетна ос 1 от ОП “Околна Среда”

 

Обектът на поръчката е осъществяване на строително монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m).

 

Проектната стойност на обществената поръчка е 19 179 926 лв. без ДДС

 

Срокът за получаване на оферти е 05.04.2012 г.  Час: 16:00

 

Пълен достъп до документацията е предоставен на официалната интернет страница на Община Враца.