Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.04.2012
Община Враца подаде проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

Община Враца внесе на 17.04.2012 г. проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”. Проектът е на стойност 193 000 лева, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.

Основната цел на проект е оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация, както и избягване на дублиращи се функции на административни структури в съответствие с действащото законодателство.

Основната дейност е провеждане на функционален анализ на работата на администрацията, който анализ ще се извърши в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане, разработена по ОП „Административен капацитет”. Методологията е изготвена на база анализи на правната уредба в българската държавна администрация и на международната практика. Ще бъдат разработени Вътрешни правила за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административната структура. В резултат от изпълнението на проекта се очаква:

o       подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите;

o       идентифициране на начини за намаляване на разходите;

o       намаляване на размера и обхвата на структурите на публична администрация;

o       идентифициране на функции и услуги, които могат да бъдат приватизирани, децентрализирани или премахнати;

o       осигуряване на по-висока ефикасност на дейността на публичната администрация.

#
# # # #