начало » Новини
03.05.2012
Публично представяне на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”

На 08.05.2012 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на ТПП – гр. Враца, пл. “Хр.Ботев“, Дворец на културата, ет. 2, Община Враца организира начална пресконференция за

 

Публично представяне на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”

Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г.

 

            Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1. На пресконференцията ще се представят целите, задачите, напредъка по изпълнението на проекта, дейностите и очакваните резултати. 

 

            Пресконференцията ще бъде открита от Кмета на общината – инж. Николай Иванов. 

            В програмата ще вземат участие представители на Министерството на околната среда и водите, г-жа Красимира Георгиева – Зам. кмет „Европейско финансиране и обществени поръчки“ на община Враца, представители на асоциирания партньор  „В и К” ООД - гр. Враца.

            На събитието са поканени да присъстват министри, депутати от Врачански избирателен район,   кметове и   кметски наместници от районите свързани с проекта, представители на Областната управа, на Общинския съвет – гр. Враца,  на определените чрез обществени поръчки изпълнители на дейности, експерти и представители на свързани с проекта институции, журналисти от местните и национални медии.

            Oбщата стойност на проекта е  136 373 288,07 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 523 616,01 лв., от които съфинансирането   от  Кохезионния фонд на ЕС е в размер на  98 818 893,59 лв., съфинансирането  от държавния бюджет  е 24 704 722,42 лв., а  от Община Враца (външен заем) е съответно 12 849 672,06 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 72 месеца. Oбщина Враца e бенефициент, а „ВиК“ ООД гр. Враца – асоцииран партньор.

            Целта на проекта е чрез подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма да се подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Враца.

 

Звено за изпълнение на проекта