начало » Новини
09.05.2012
Представят проект за санирането на сгради с европейско финансиране

Проектът „Енергийно обновяване на българските домове” ще бъде представен на 14 май във Враца. За представянето му в града ще пристигнат зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков и Христина Стоичкова, експерт в дирекция „Жилищна политика” в МРРБ. Презентацията ще се състои от 12 ч. в градинката пред Централна поща. Жителите на града и представителите на медиите ще могат да задават своите въпроси относно възможностите за обновяване и саниране на жилищните сгради със средства от еврофондовете.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната

собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”