начало » Новини
02.07.2012
Община Враца кандидатства с проект за социални услуги в домашна среда

Община Враца   внесе проект  “Социални услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. В него се предвижда  да се разкрие Звено за социални услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж в рамките на общинското предприятие “Социални дейности”. В новосформираната общинска структура 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари  ще оказват помощ и подкрепа на 60 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Основната цел на проекта е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора,  които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Проектните дейности са подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда, въвеждащо обучение и надграждащо обучение за  персонала за предоставяне на услуги в домашна   среда, информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители на територията на община Враца, предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности, за подкрепа на  социалното включване на обслужваните лица, в зависимост от конкретните потребности на съответния потребител, социално консултиране на потребители и доставчици на услуги, семейства на потребители и други страни в процеса на предоставяне на социалните услуги по проекта, дейности по информиране и публичност, закупуване на обзавеждане и оборудване  за Звеното за услуги в домашна среда и дейности по организация и управление на проекта. Неговата стойност е 249 727 лева. Продължителността на проектните дейности е 16 месеца, като самите социални услуги ще се предоставят 12 месеца. 
Настоящето проектно предложение  продължава политиката на Община Враца за създавана на по-добри условия за работа и живот на социално уязвими групи от обществото и цели постигането на равни условия за предоставяне на социални услуги на гражданите на общината, независимо от техния пол, възраст и етнически произход. Проектът, в случай че бъде финансиран, ще има трайно въздействие, тъй като ще допринесе хората да са уверени, че когато човек остарее или има нужда от социални услуги, дори и да остане сам, няма опасност да живее изолирано и да остане без социални контакти. Хората, ползващи  услугите, ще могат да получават подкрепа в домашна среда, която отговаря на потребностите им, a общо 37 безработни ще намерят своята трудова реализация в сферата на социалната икономика.