начало » Новини
02.07.2012
Враца спечели още един проект

Община Враца спечели проект „Враца – врата към древността”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
С решение № РД-02-14-1659 от 29.06.2012 г. на ръководителя на УО на ОПРР проектното предложение на Община Враца е класирано с 85 точки. Схемата е публикувана през ноември 2011 г. и е първата процедура по ОПРР, която се реализира чрез кандидатстване изцяло по електронен път в Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение. В рамките на обявения срок до 15 март 2012 г., 16:00 ч., са подадени общо 43 проектни предложения.
Одобреният бюджет на проекта е 473 179 лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 23 659лева (5 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 449 520 лева (95%). Планираната продължителност е 24 месеца.
Обща цел на проекта е чрез целенасочена рекламна дейност и разработване на атрактивни туристически пакети да се развие регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг.
С изпълнението на проекта ще се подобри сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. Предвидено е разработването на 7 туристически пакета, включващи обекти с национално значение. Планирани са участия в туристически борси и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически продукт и да се представи рекламен филм. Проектното предложение предвижда осъществяване на изследвания на въздействието на осъществените маркетинговите и рекламни дейности.
Очакваните резултати са нарастване на броя туристи в региона и трайно повишаване на тяхната удовлетвореност благодарение на разработените нови туристически пакети, които дават нов поглед върху историята и природните дадености на общините Враца, Мездра и Роман.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”