начало » Новини
03.08.2012
Стартира нов проект в Община Враца.

Стартира нов проект в Община Враца.

Днес от 11,00часа в Заседателната зала на Общината, Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов подписа договор за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца.

Изпълнението на проекта е възложено за изпълнение на „Обединение Мист Евроконсулт”, представлявано от г-н Стоян Стоянов.

      С подписването на този договор се определят приоритетните градски зони за въздействие, интегрирания план дефинира приоритети за развитие на Враца през следващите седем години. Този договор е задължително условие за финансирането на проекти за градско развитие чрез фондовете на ЕС през периода 2014-2020г.

      Целта на проекта е  постигане на устойчиво развитие на Враца чрез изработване на нов по съдържание и процедура план - Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2014-2020 г.

      Той ще допринесе за интегриране на редица проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

 

      Интегрираният план ще се разработва на няколко етапа. Най-напред ще се направи анализ на съществуващото положение на целия град. Ще се идентифицират силните и слабите страни на града и ще се изгради визия за развитие на Враца до 2020г., в посока на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони и на града като цяло. След това ще се определят трите зони за въздействие. Тези зони ще бъдат  с преобладаващ социален характер, с потенциал за икономическо развитие и с висока обществена значимост. В следващите етапи ще се разработи методика за управление реализацията на плана, ще се изготвят подробни устройствени планове и подробни задания за възлагане на инвестиционно проектиране. Целият процес на изработване и одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца  ще протече при широко обществено участие, с редица форуми на живо и по интернет.

      Планът, който ще предопредели приоритетите на бъдещото развитие на Враца, ще бъде съобразен с Общия устройствен план на града, с всички програмни документи с местно и национално значение, както и с изискванията на ЕС за новия програмен период 2014-2020.