начало » Новини
20.08.2012
ОБЩИНА ВРАЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА, ЧЕ ОТ 14 ДО 20.09.2012. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 124 - ТИ ТРАДИЦИОНЕН ВРАЧАНСКИ ЕСЕНЕН ПАНАИР

Желаещите да ползват търговска площ - общинска собственост за разполагане на преместваеми атракцнонни и други съоръжения следва да подадат заявления по образец в Центъра за адмнинистративно обслужване на Община Враца с адрес ул. „Стефанаки Савов” № 6 . Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 10.09.2012 г. В заявленията всеки търговец следва за посочи вид на преместваемото съоръжение, квадратура и размери.

Изисквани документи за разполагане на атракционни съоръжения:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата или ЕИК за лицата, регистрирани в Търговския регистър;

2. Удостоверение, че фирмата не е обявена в ликвидация или несъстоятелност;

3. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция МДТ при Община Враца;

4. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК;

5. Документ, от които е видно основанието за ползване на атракцпонното съоръжение - собственост, наем или др.;

6. Паспорт на съоръжението със заверка за 2012 год., придружен със свидетелство за регистрация в „Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения" на положилия заверката;

7. Сертификат за произход па съоръжението/ята;

8. Валиден договор за извършване на технически преглед на съоръжението/ята с поет ангажимент за надзор при всеки един монтаж като лицето, с което е сключен договора следва да притежава пълна проектантска правоспособност, което се доказва със удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

9.Приложена схема за разполагане па съоръжението/ята в графичен вид, с пълно описание на вида съоръжение, снимков материал на същото, начин на разполагане и монтаж, отстояния и др. по преценка на участника;

10. Предлагана цена на квадратен метър, съобразена с минимално предвидената за Община Враца;

11. Заявление по образец.

Предложенията за разполагане на атракцноннн съоръжения ще се оценяват на базата на предложена цена на квадратен метър и Приложена схема в съотношение 50:50.

Изисквани документи за разполагане на питейни и хранителни заведения:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата или ЕИК за лицата, регистрирани в Търговския регистър;

2. Удостоверение, че фирмата не е обявена в ликвидация или несъстоятелност;

3. Удостоверение за липса на задължения от Дирекция МДТ при Община Враца;

4. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК;

5. Удостоверение за регистрация съгл. чл. 12, ал.10 от Закона за храните;

6  Свидетелство за регистрация на фискално устройство;

7  Предлагана цена на квадратен метър, съобразена с минимално предвидената за Община Враца;

8. Заявление но образец текст с посочване на реда на желанията за предпочитаното мястото на разполагане съгласно утвърдена схема от Главен архитект па община Враца /без ограничение на бройката/ и необходимата квадратура.

Предложенията за разполагане на питейни и хранителни заведения и съоръжения ще се оценяват на базата на предложена цена на квадратен метър.

Комисия, назначена от Кмета на община Враца ще разгледа всички заявления, подадени от началото на календарната 2012 г. по реда на тяхното постъпване /входящ номер/, съобразно приложените документи и заявени квадратури, до изчерпване на търговските терени по схема, одобрена от гл. архитект на Община Враца.

Разрешителните за разполагане на преместваеми съоръжения ще се издават от 11.09.2012 г. до 13.09.2012г. /17.00 часа/ и ще се получават лично от заявителите или упълномощени от тях лица след заплащане на указаната в тях такса в Центъра за административно обслужване на Община Враца.

При издаване на разрешението се заплаща депозит за почистване на терена в размер на 500 лева. След приключване ползването на терена и почистването му от ползвателя, депозита се възстановява.

Настаняването на търговците с издадени разрешителни ще се извършва на 12.09. и 13.09.2012г. от 10.00 ч. до 17.00ч.

Официалното откриване на Традиционния врачански есенен панаир щс сс състои на 14 септември 2012 г., 18 часа, с културно - музикална програма.