Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.09.2012
Община Враца започна изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № SEE/C/0007/4.2/X, проект „MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие

– политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна Европа” в началото на юли 2012 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. и с продължителност 30 месеца: началото е 01.05.2012, а краят на дейностите е 31.10.2014 г. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 3 680 826,33 евро, а общият бюджет за Община Враца е 216 000 евро, като 15 % (31 400 евро) се осигурява от МРРБ. Община Враца няма съфинансиране по проекта.

Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на публичните администрации за предвиждане и стратегическо управление на бъдещите последици от текущите демографски промени и социалните потребности, и по-специално на миграцията, на човешкия капитал и пазара на труда, като по този начин подкрепя техните усилия за ефективно справяне с критични предизвикателства пред растежа и устойчивостта на териториите на Югоизточна Европа.

Местните и регионални власти са в челните редици при посрещането на ефекта от текущите демографски, икономически и социални промени, както и взаимното им влияние по отношение на цялостното сближаване и конкурентоспособност на тяхната територия. Те се сблъскват с необходимостта активно да управляват тези процеси, запазвайки своя пълен капацитет за стратегическо планиране, вместо да ограничат своето действие да управляват крайните ефекти от тези промени. Демографските промени са комплексен процес, който включва различни тенденции на промяна на структурата на населението.

Специфичните цели на проекта са:

1.      Да се подобри хармонизирането на базата от знания, необходими да се предвидят резултатите от настоящите демографски тенденции върху перспективите за растеж на регионите и градовете в Югоизточна Европа;

2.      Да се разработят политически инструменти, т.е. надеждни демографски прогнози за населението и сценарии на въздействието, на ефектите, които прогнозираните демографски и миграционни тенденции ще окажат в краткосрочен до средносрочен план в критичните области на политиката;

3.      Да се изгради капацитета на заинтересованите администрации да използват подходящи инструменти за формулирането на ефективни стратегии за развитие, като миграцията се признава като съответната функция за устойчив растеж;

4.      Да се приложат пилотно разработените инструменти в 2 региона на Югоизточна Европа и в град Виена, с цел да се провери тяхното практическо значение за приемането на основани на  знанието всеобхватни стратегии за развитие;

5.      Да се насърчи взаимното обучение за политиките сред заинтересовани страни от Югоизточна Европа и да се гарантира, че проектните инструменти стават общи постижения в цяла Югоизточна Европа;

6.      Да се насърчи политическия диалог и прилагането на консултативни механизми за укрепване на транснационалното сътрудничество в областта на миграцията в региона на Югоизточна Европа, използвайки сценарии за политики за идентифициране на общите предизвикателства, свързани с миграцията, които да бъдат разгледани на транс-национално ниво.

Основните резултати от проекта са:

1.      Югоизточноевропейска платформа от знания (информация), широко достъпна в регионите в Югоизточна Европа и в регионите извън Югоизточна Европа, съдържаща опис на данни, информация, методологии, които ще бъдат капитализирани в региона. Информационната платформа ще служи също за инструмент за транснационален диалог и обучение.

2.      Анализ на потребностите и планове за действие за тези територии, където структурата на данните не дава възможност за развитието на демографските прогнози и сценарии за въздействието на политиките.

3.      Изследване на демографски модели за прогнозиране и на методи за изграждане на сценарии за политики, които да се използват и да се считат за подходящи да предвидят въздействията на демографските промени, свързани с миграцията, разграничавайки местното и мигриращото население.

4.      Препоръчителна методология за изграждане на прогнозни модели на населението, гарантираща подходяща капитализация на проекта в полза на региона на Югоизточна Европа и подкрепяща националния и транснационалния политически диалог и сътрудничество.

5.      Препоръчителна методология за изготвяне на сценарии за въздействието на политиките в ключови сектори за растежа и конкурентоспособността на региони в Югоизточна Европа. Политическите сценарии ще подкрепят междусекторните подходи и цялостната съгласуваност на стратегиите за регионално развитие, по този начин ще се подобри цялостната им ефективност.

6.      Сравнителна методология за идентифициране на общи потребности и предизвикателства, произтичащи от прогнози и сценарии за въздействието на политиките, което значително ще подкрепи транснационалния политически диалог и сътрудничество.

7.      Карти на текущите демографски и миграционни потоци и присъствието им на пазара на труда, с регионални подробности, които да бъдат предоставени на работните групи по съставяне на платформата.

8.      Установена транснационална рамка за многостепенно управление на сложни политически предизвикателства, свързани с транснационални миграционни движения в регионите на Югоизточна Европа.

9.      Обучен административен персонал с подобрени умения и компетенции за формиране на политически решения, основани на конкретно познание.

Партньори: Водещ партньор по проекта е Регион Емилия- Романя (Италия). Консорциумът за управление и изпълнение на проекта е съставен от 21 партньора от 10 държави (6 от тях са в Европейския съюз и 4 са извън него): Италия - Регион Фрули – Венеция, Регион Абрузо и Главна дирекция на имиграционните политики и интеграцията на Министерство на труда и социалната политика; България - Институт за изследване на обществата и знанията към БАН, Министерство на труда и социалната политика и Община Враца; Гърция – Регион Крит и Агенция за развитие Хераклион; Словения - Агенция за регионално развитие на Северна Приморска ООД Нова Горица и Училище на развитите социални изследвания; Румъния - Министерство на регионалното развитие и туризма и Община Бистрица; Австрия - Университет за приложни науки в Залцбург и Виена градската администрация (общински отдел 18 и градоустройство); Сърбия - Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Помораве и Статистическата служба; Черна гора - Философския факултет в Никшич-Институт по социология и психология и Бизнес център Цетине; Република Молдова - Министерство на външните работи и европейки дейности; Швейцария - Международна организация за миграция.