начало » Новини
21.01.2013
Липсата на безопасни условия на труд са причината за временно спиране на строежа на участък от водния цикъл

            Временно е спряно строителството на участък от водния цикъл, който се намира в кв. „Кулата” на Враца. Причината е неспазването от страна на изпълнителя на обекта „Воден цикъл 2011” ДЗЗД на българските нормативни изисквания за здраве и безопасност на труда и клаузи на сключения договор за строителство по отношение на осигуряване на качество и опазване на околната среда. Това обяви на пресконференция днес кметът на Враца инж. Николай Иванов. Временното спиране е направено с писмо на инженера по проекта, а работата на обекта ще започне отново, когато консорциумът покаже, че е изпълнил и се е съобразил с горепосочените нормативни изисквания и е коригирал проблемите. Открити са нередности по спазването на Закона за безопасни условия на труд, има също забележки по строително-монтажните работи и по опазване на околната среда. Констатирани са следните нарушения:

1.      Строителят не е осигурил геодезист на обекта и не са направени протоколи от заснемане на положените тръби и сградни отклонения.

2.       Липсват достатъчно укрепителни елементи за достигане на необходимата височина за укрепване на изкопа.

3.      Няма акредитирана лаборатория за вземане на проби и издаване на протоколи за обратното засипване.

4.      Няма дневник за водочерпене.

5.     Не са предприети мерки за почистване на уличното платно от калта, оставяна от механизацията при излизане от обекта.

6.     На обекта не е поставена табела, която се изисква съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

7.     На обекта липсват знаци и табели, които се изискват по Наредба №7 от декември 2008г. Липсват и схеми за поставянето им.

8.     Няма създадена група за действие при бедствия и аварии, и списък с имената на групата, поставен на видно място.

9.     Няма протоколи от координатор по безопасност и здраве, както и технически ръководител на обекта за приемане на укрепването и разрешаване на работа в изкопа.

10.  На обекта се допускат външни лица, които не са инструктирани и са без лични предпазни средства.

11. Няма битови помещения за работниците.

12. Няма течаща вода за пиене и хигиенни нужди.

 

Строително-монтажните работи по реализирането на Етап 1 ще продължат на други строителни участъци, съгласно утвърдената програма. Към момента консорциумът е съгласувал с компетентните органи график за временна организация на движението и има тяхното одобрение за изграждане на канализация в кв. „Дъбника” в района на бл. 26 и бл. 41, за което е уведомена и Общината. Все още изпълнителят не е представил за одобрение на инженера екипите, с които ще работи на този участък, начин на укрепване на изкопите, ограждения на строителната площадка, материали за този участък. След като бъдат изпълнени тези задължителни процедури, строителството ще започне.

Срокът за изпълнение на Етап 1 е 22 месеца. Към момента има комулирано закъснение, което може да бъде компенсирано чрез актуализация на работната програна на изпълнителя.

На 28 януари се предвижда да започне работата едновременно на пет канализационни участъка по Етап 2 на водния цикъл. Дружеството „Понсстройинженеринг” ЕАД, което бе избрано за изпълнител, ще стартира строително-монтажните работи на три обекта в кв. Бистрец (по улиците „Бистрица”, „Манастирска” и „Суходолска”) и по улиците „Ветбиофарм” (от ул. „Илинден” към р. Лева) и „Бистришко шосе” (от Районен център на Институт по метрология към ул. „Илинден”) във Враца. Строителството ще започне след изпълнение на всички законови изисквания, одобрение от инженера по проекта и даване на строителна линия.

Временно селище за изпълнителския персонал се изгражда в райна на Пречиствателната станция за отпадни води. На този обект от водния цикъл се прави и разрушаване на ненужни съоръжения на база на издадено разрешение за строеж в идейна фаза на проекта. Консорциумът „ВМВ” ДЗЗД е изготвил и предал за одобрение технически проект на инженера по проекта. Той има много забележки по технологичната част, които изпълнителят в момента отстранява. Има забавяне в сроковете за изготвяне на техническия проект. От консорциумът е поискано представяне на актуализирана програма и график, които да компенсират изоставането.

            Кметът инж. Николай Иванов се ангажира ежемесечно да представя пред обществеността отчет за извършеното по Интегрирания проект за воден цикъл на Враца. На гражданите постоянно ще бъде предоставяне и актуална информация за участъците, на които предстои да бъде извършвано строителство – чрез врачанските медии и на сайта на „Интегриран проект за воден цика.ъл на гр.Враца” - www. vratsawaterproi ect. Eu

 

 

Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”