начало » Новини
12.02.2013
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

Община Враца е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” по изпълнението на четири договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

1. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/20101/007 от 03.06.2011 г., Проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, на стойност 1 218 609 лв. и срок на изпълнение до 03.06.2013 г., наричан Проект 1;

2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 от 23.11.2011 г., Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, на стойност 5 282 954 лева и срок на изпълнение до 23.11.2013 г., наричан Проект 2;

3. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 от 31.01.2012 г., Проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, на стойност 6 306 906 лева и срок на изпълнение до 31.01.2014 г., наричан Проект 3;

4. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/041 от 16.02.2012 г., Проект „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” ”, на стойност 2 594 185 лева и срок на изпълнение до 16.02.2014 г., наричан Проект 4.

 

В момента проектите се изпълнява съгласно одобрените графици по Договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с ОПРР. В изпълнение на всеки един от проектите бяха избрани изпълнители на строително монтажните работи. Сроковете за изпълнение на същите са сравнително по-кратки от предвидените в ДБФП и голяма част от тях ще приключат още през 2013 г.

За изпълнението на проектите Община Враца трябва да осигури паричен ресурс, в т.ч. за съ-финансиране и допълнително финансиране. Допълнителното финансиране се налага поради възникване на допълнителни видове работи не предвидени при подаване на проектните предложения. Необходимият паричен ресурс е в размер, които общината не може да осигури с бюджетни средства,  поради което е необходимо да потърсим осигуряването на необходимите средства за завършване работата по проектите от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД. Това е институция,  създадена от Министерски съвет като инструмент на политика за регионално развитие, точно с цел преодоляване на проблеми с осигуряването на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.

I. След проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за мостовото финансиране са:

1.      Описаните по – горе проекти  се финансират по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”;

2.      Размера на необходимия финансов ресурс по проекти е както следва:

2.1.  Проект 1:   240 324 лева;

2.2.  Проект 2: 1 619 127 лева;

2.3.  Проект 3: 2 086 747 лева;

2.4.  Проект 4:    861 135 лева.

3. Максимален размер на дълга – 4 900 00,00 (четири милиона и деветстотин хиляди);

4. Валута на дълга – лева.

5. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

6. Условия за погасяване:

6.1. Срок на погасяване – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/007; BG161PO001/3.1-03/2010/013; BG161РО001/1.1-11/2011/007; BG161 PO 001/1.1-12/2011/041

7.       Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

8.       Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

9.      Погасителна схемасъщите ще бъдат изготвени за всеки проект преди подписване на договора, като прогнозните схеми са както следва:

9.1.за Проект 1: усвояване до м. Април 2013 г., погашение до м. Декември 2013 г.;

9.2.за Проект 2: усвояване до м. Ноември 2013 г., погашение до м. Юни 2014 г.;

9.3.за Проект 3: усвояване до м. Януари 2014 г., погашение до м. Август 2014 г.;

9.4.за Проект 4: усвояване до м. Декември 2013 г., погашение до м. Октомври 2014 г.

10.        Начин на обезпечение на кредита:

10.1.         Учредяване на залог върху вземанията на Община Враца по Договори за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/007, BG161PO001/3.1-03/2010/013; BG161РО001/1.1-11/2011/007; BG161 PO 001/1.1-12/2011/041, сключени с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

10.2.         Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

11. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Ежегодно с Постановление на Министерски съвет се определят условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" – ЕАД. Кредитният потенциал на общините и групирането им се определят на базата на интегрална оценка и критерии по методика, определена с Постановлението. За 2012 г., съгласно  Постановление № 134 от 29 юни 2012 г. интегралната оценка на Община Враца е била 15,14 % на кредитния потенциал и попада в група 2 „б” със степен на подпомагане 80 %. Т.е разходите за лихви и такси по проекти при тази степен на подпомагане ( 80 %) ще се възстановят по бюджета на общината като целеви трансфери след извършване на корекции по централния бюджет и по бюджета на общината по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Прогнозната стойност на невъзстановимите лихви и разходи по обслужването на дълга при тази степен на подпомагане са в размер на 53 000 лева за период от 24 месеца.

 

II. След проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за съ-финансиране и допълнително финансиране са:

1.                  Описаните по – горе проекти  се финансират по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”;

2.                  Размера на необходимия финансов ресурс по проекти е както следва:

2.5.  Проект 1:    173 506лева;

2.6.  Проект 2:    745 776 лева;

2.7.  Проект 3:    254 800  лева;

2.8.  Проект 4:    405 950 лева.

3. Максимален размер на дълга – 1 600 00,00 (един милион и шестстотин хиляди);

4. Валута на дълга – лева.

5. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

6. Условия за погасяване:

6.1. Срок на погасяване – 65 (шестдесет и пет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6.2. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

11.   Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

12.   Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

13.  Погасителна схемасъщата ще бъдат изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е: усвояване до м. Януари 2014 г., погашение до м. Юни 2018 г.

14.        Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

11. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Ежегодно с Постановление на Министерски съвет се определят условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" – ЕАД. Кредитният потенциал на общините и групирането им се определят на базата на интегрална оценка и критерии по методика, определена с Постановлението. За 2012 г., съгласно  Постановление № 134 от 29 юни 2012 г. интегралната оценка на Община Враца е била 15,14 % на кредитния потенциал и попада в група 2 „б” със степен на подпомагане 80 %. Т.е разходите за лихви и такси по проекти при тази степен на подпомагане (80%) ще се възстановят по бюджета на общината като целеви трансфери след извършване на корекции по централния бюджет и по бюджета на общината по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Прогнозната стойност на невъзстановимите лихви и разходи по обслужването на дълга при тази степен на подпомагане са в размер на 44 000 лева за период от 65 месеца.

 

Място и дата на провеждане на обсъждането:

 

  1. Общественото обсъждане ще се проведе в Концертната зала на Община Враца;
  2. Общественото обсъждане ще се проведе на 19.02.2013 г. от 18:30 часа.

 

 

Каня местната общност на обществено обсъждане на проекти, за финансирането на които предстои Община Враца да поеме дългосрочен дълг.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца