Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.02.2013
На 19.02.2013 г., от 17,50 часа, в концертната зала в Община Враца се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на оборотни средства и средства за съфинансиране и допълнително финансиране на следните проекти:

1.      Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007 от 03.06.2011 г., Проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”;

2.      Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 от 23.11.2011 г., Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”;

3.      Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 от 31.01.2012 г., Проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”;

4.      Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/041 от 16.02.2012 г., Проект „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”.

Докладчикът инж. Красимира Георгиева презентира пред присъстващите същността на общинския дълг и фонд ФЛАГ. Тя представи четирите проекти, финансирани от Оперативна програма Регионално развитие, техните цели, стойности, срок на изпълнение и ползата им за местната общност, както и параметрите на търсеното финансиране.

За изпълнението на проектите Община Враца трябва да осигури паричен ресурс, в т.ч. за съ-финансиране и допълнително финансиране. Допълнителното финансиране се налага поради възникване на допълнителни видове работи не предвидени при подаване на проектните предложения. Необходимият паричен ресурс е в размер, които общината не може да осигури с бюджетни средства за завършване работата по проектите.

Представителите на общинската администрация, на обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица не изказаха отрицателни становища по представените проекти и параметрите на финансиране.

След направените дебати, така предложените проекти за финансиране чрез поемане на общински дълг не претърпяха промяна и получиха широка подкрепа от участниците в дискусията.

Поради изчерпване на въпросите общественото обсъждане на общинския дълг бе закрито.

Общественото обсъждане приключи в 18,15 часа.