Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.02.2013
ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Община Враца спечели проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца” по Оперативна програма “Административен капацитет 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Общата цел на проектните дейности е подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез провеждане на обучения на служителите в общинската администрация, на кметовете и на служителите на кметствата на територията на община Враца. Бюджетът по проекта е 89 450 лева, а неговата продължителност е 12 месеца.

 

Темите на обученията са подбрани така, че да изградят умения у служителите да работят в една динамична и бързо променяща се среда. Предвидени са програмни модули, свързани с електронното управление, усвояването на английски език, междукултурна комуникация, работа с представители на малцинствени и уязвими групи, екипна ефективност, лидерски умения и справяне с конфликти. Всичко това ще доведе до изграждането на умения, които ще повишат качеството на предлаганите от администрацията услуги.

 

Удовлетвореността на гражданите, бизнеса и посетителите на Община Враца зависят пряко от качеството на обслужване и от компетентността и адекватността от страна на служителите в общинската администрация. Настоящият проект ще изгради и развие ключови компетентности в служителите на Община Враца, които не само ще им помогнат по-добре и по-уверено да изпълняват преките си служебни задължения, но и ще им помогнат да работят по-добре в екип за предоставяне на по-бързи и качествени услуги на гражданите и бизнеса. Масовостта на обучението ще гарантира промяната в начина на работа на съответните дирекции и кметства. В резултат на изпълнението на проекта Общината ще функционира по-ефективно, което ще доведе и до по-високата удовлетвореност на потребителите на административните услуги.