начало » Новини
11.03.2013
Повишават квалификацията на общинските служители с европроект

„Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца” е поредният спечелен от Общината проект. Той ще бъде финансиран от ОП “Административен капацитет 2007 – 2013 г.”. Бюджетът му е 89 450 лева, а неговата продължителност - 12 месеца. Общата цел на проекта е подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез провеждане на обучения на служителите в общинската администрация, на кметовете и на служителите на кметствата на територията на общината. Темите на обученията са подбрани така, че да изградят умения у служителите да работят в една динамична и бързо променяща се среда. Предвидени са програмни модули, свързани с електронното управление, усвояването на английски език, междукултурна комуникация, работа с представители на малцинствени и уязвими групи, екипна ефективност, лидерски умения и справяне с конфликти. Всичко това ще доведе до изграждането на умения, които ще повишат качеството на предлаганите от администрацията услуги. Удовлетвореността на гражданите, бизнеса и посетителите на Община Враца зависят пряко от качеството на обслужване и от компетентността на служителите в общинската администрация. Настоящият проект ще изгради и развие ключови компетентности в служителите, които ще им помогнат по-добре и по-уверено да изпълняват преките си служебни задължения, и да работят по-успешно в екип за предоставяне на по-бързи и качествени услуги на гражданите и бизнеса. Масовостта на обучението ще гарантира промяната в начина на работа на съответните дирекции и кметства. В резултат на изпълнението на проекта Общината ще функционира по-ефективно, което ще доведе и до по-високата удовлетвореност на потребителите на административните услуги.

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”