начало » Новини
15.03.2013
Комисия направи проверка в района на мина „Мир” в Згориград

Днес комисия, назначена от кмета на Враца инж. Николай Иванов, направи на място проверка на бившия рудник „Мир” в местността „Гладна”, в землището на Згориград. Поводът бе сигнал от общинския съветник Владимир Ценов, подаден по време на последното заседание на общинския съвет, че от мястото се добиват и извозват строителни материали. Комисията включваше арх. Димитър Костов – началник отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството”, инж. Огнян Цветков – началник отдел „Публична инфраструктура и околна среда”, Ваньо Ковачев – главен експерт „Контрол по строителството и инвеститорски контрол” и Ирена Статкова – старши експерт „Озеленяване и опазване на околната среда”. В комисията участва и инж. Петя Панчева – представител на Регионалната инспекция по околна среда и води – Враца. На място бе констатирано, че в района е разположена тежкотоварна техника – камион и багер на фирмата „Екоинмат” АД – София, които извършват добив на материали. Проверяващите са установили, че собственик на имотите в района е софийското дружество „Екоседимент” ООД – София. Отговорникът на обекта Пламен Йорданов Цонков е потвърдил пред комисията, че добива материал, който се използва за строителни дейности. Нито „Екоинмат”, нито „Екоседимент” са представили пред проверяващите документи, доказващи концесионни права за добив. Комисията е дала срок на двете дружества до 22 март 2013 г. да представят в Общината необходимите разрешителни за тази дейност, като до подаването на документите на мястото се прекратява добивът.

            Проверката бе назначена в изпълнение на Закона за подземните богатства. Според него, кметът на общината извършва контрол на добив на подземни богатства без надлежно предоставена концесия или с концесия, чието действие е спряно. По смисъла на закона подземни богатства са природни твърди, течни и газообразни минерални и органични образования в земните ядра и минните отпадъци от проучването, добива и първичната им преработка, които е възможно да бъдат използвани в материалното производство. При констатирането на нарушения санкциите са от 50 000 лв. до 100 000 лв. при първо нарушение, при повторно – от 200 000 лв. до 300 000 лв. и за всяко следващо – от 400 000 лв. до 500 000 лв.

            Няма доказателства, че добивани материали в района на бившия рудник „Мир” са влагани в засипване изкопите на водния цикъл. В началото на тази седмица пристигнаха резултатите от контролна проба на материали, взети от засипа на изкопа в квартал „Кулата”. В лицензираната изпитателна лаборатория „Евротест - контрол” ЕАД – София бяха направени изследвания на материалите за съдържанието на хром, манган, желязо, кубалт, никел, мед, цинг, арсен, кадмий, олово и живак. Всички изброени химически елементи са в пъти по-ниски от пределно допустимите стойности за стерилна скална маса.

           

 

 

Даниела Хитова,

 

гл. експерт „Връзки с обществеността”