начало » Новини
20.03.2013
Създаде се Общински консултативен съвет по въпросите на младежта

Създаде се Общински консултативен съвет по въпросите на младежта

            Днес във Враца бе създаден Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. Той е първият за врачанска област, като предстои такива съвети да бъдат открити във всички общини. Срещата бе водена от секретаря на Община Враца Иван Жеков. Сред учредителите бяха представители на областна администрация, на специализирани дирекции в общинската администрация, на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на комисията по образование към общински съвет, Младежки дом, БЧК, Център за работа с деца, ТГ „ТЕМП”, неправителствени организации, ученически общински съвет. Предстои съставът на съвета да бъде утвърден на заседание на общинския съвет. В периода до следващото заседание участниците ще се запознаят с утвърдения Общински план за младежта и ще могат да направят своите предложения за допълнения към него. Основните приоритети в плана са икономическа активност и кариерно развитие на младите хора, достъп до информация и качествени услуги, здравословен начин на живот, превенция за социално изключване на младежите в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, гражданска активност. В плана е акцентирано и върху живота на младите хора в малките населени места и селските райони и развитието на междукултурния и международния диалог. За реализирането на всеки от приоритетите са предвидени конкретни дейности.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”