начало » Новини
21.03.2013
ОБЩИНА ВРАЦА ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

ОБЩИНА ВРАЦА ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

На проведена днес пресконференция, открита от инж.Красимира Георгиева - зам.кмет по европейско финансиране и обществени поръчки се обяви, че от 1 април 2013 година Община Враца започва да изпълнява предвидените услуги по проект „Социални услуги в домашна среда”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.1.04-0144-C0001. В пресконференцията участваха Нели Стоянова – Директор Дирекция за социално подпомагане – Враца, инж.Наташа Георгиева - началник отдел в Дирекция за социално подпомагане – Враца, Светла Стоянова – представител на Бюро по труда, Красимира Коцъшка – регионален координатор на Агенция за социално подпомагане, ръководни кадри и експерти от община Враца, представители на медиите. Екипът по проекта представи осъщественото до сега от началото на годината, когато стартираха проектните дейности. Разкритото чрез проекта Звено за услуги в домашна среда към Общинското  предприятие "Социални дейности" ще позволи от началото на следващия месец 37 безработни да започнат работа в сферата на социалната икономика. Те ще бъдат назначени за срок от една година на трудов договор на пълен работен ден. От тях 10 души ще са лични асистенти със заплащане 2,40 лв. на час, 10  - социални асистенти със заплащане 2,25 лв. на час, 15 –  домашни санитари със заплащане 2,10 лв. на час и  2 специалисти социални дейности със заплащане 2,60 лв. на час. Потребители на услугите ще бъдат 60 лица, вкл. и деца, с различни видове трайни увреждания, като 10 от тях имат дългосрочна потребност от почасови дейности за лична помощ, дейности за социална подкрепа и социално включване и помощ при комунално-битови дейности; 20 – в по-голяма степен потребност от услуги за подкрепа за социално включване и 30 - от услуги за лична помощ и комунално-битови услуги. Личните асистенти ще предоставят услуги на по един потребител, а социалните асистенти и домашните санитари – на двама. Подборът е направен след осъществяването на индивидуална оценка на потребностите от услуги в домашна среда на 309 кандидати за потребители и преценка кои от 253-те кандидати да предоставят социални услуги имат нагласа да полагат грижи съобразно специфичните потребности на хората с увреждания и изискванията на схемата за безвъзмездна финансова помощ. При отпадане на потребител ще бъде включван следващия в класирането. Двамата специалисти социални дейности, които ще изпълняват координиращи дейности в Звеното за услуги в домашна среда, периодично ще проучват удовлетвореността от предоставяните почасови услуги.

Основната цел на проект „Социални услуги в домашна среда”е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Общата стойност на проекта е 246 947,44 лв., а продължителността му е 16 месеца.