начало » Новини
27.05.2013
Закриване на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”

Община Враца изпълни проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007, с прогнозен бюджет от 1 218 608 лв. Реализирана е икономия от 178 354 лв., в резултат на проведените обществени поръчки, с което общата стойност на проекта е в размер на 1 040 254 лв. Проектът се изпълни за 24 месеца. Ремонтирани са три обекта 1) Корекция на Медковско дере II-ри етап; 2) Аварийно-възстановителни работи на язовир Косталево; 3) Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица.

Същите са отводнени, почистени и укрепени. Премахнати са рисковете от ерозия на почвата, заблатяване и наводняване на намиращите се в близост крайречни улици, парцели, къщи и промишлени райони, като е запазена и облагородена околната природна среда. Намален е риска от наводняване, подобрени са условията за отвеждане на повърхностни води, значително са подобрени санитарно-хигиенните условия и са решени част от канализационните проблеми. Изпълнени са мерки подобряващи проводимостта и сигурността на Медковско дере, отводнителни канали в с. Власатица и съоръженията по тях, както и ремонтни дейности на язовир Косталево.