Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.06.2013
Изготвен е план за устойчивото енергийно развитие на Враца

Изготвен е план за устойчивото енергийно развитие на Враца

На 22.08.2011 год., след Решение № 1058 от 28.07.2011 г. на Общински съвет – Враца и в изпълнение на проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в „Спогодбата на кметовете”, Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете. Конвентът на кметовете е основното европейско движение с участието на местните и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Поемайки тази отговорност, подписалите Споразумението целят да постигнат и надминат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г. Основното предизвикателство, с което се сблъсква нашата планета днес и явяващ се един от основните проблеми е въздействието от изменението на климата. „Устойчивото развитие”, което предполага баланс между икономически, социални и екологични проблеми, от дълго време насам е сред основните цели на Европейската политика. Едно съществено предизвикателство, обаче е станало прецедент в момента: промяната на климата.

 

Община Враца изпълнява проект CONURBANT от 10.05.2011 год. Той се финансира по програма Интелигентна енергия – Европа и е с продължителност 36 месеца. Проектът цели въвличането на градове и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изискванията на Конвента на кметовете.

Община Враца привлече още 5 общини от област Враца - Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол, Община Оряхово и Община Мездра, които също се присъединиха към Конвента на кметовете и разработиха планове за действие за устойчиво енергийно развитие.

В изпълнение на поетите ангажименти при подписването на Конвента на кметовете, Община Враца изготви „План за действие за устойчиво енергийно развитие 2013-2020 г. „Враца 2020 – Зелена и енергоустойчива”, който трябва да бъде приет от Общински съвет и да покаже как ще намалят разходите за потребление на енергия и отделяне на емисии на CO2 до 2020 г. с най-малко 20 %.

Енергийният форум, проведен на 14.06.2013 г. с участие на заинтересованите страни е част от официалните отговорности на община Враца, включена в Спогодбата и има за цел да повиши обществената информираност и знания за възможностите за по-разумно използване на енергията.

С организирането на форума, Община Враца има изключителна възможност да предостави пред обществеността своята ангажираност към целите на Европейския съюз за намаляване на потреблението на енергия, на емисиите на въглероден диоксид минимум с 20 % и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия.

#
# # # #