начало » Новини
01.07.2013
Община Враца спечели още един проект

 Община Враца спечели още един проект  - „Силата на приятелството”, който ще бъде финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  на ОП „РЧР”.  Безвъзмездна финансова помощ е  136 095 лв. и няма съфинансиране.   Предстои сключването на договор.  Партньори на Община Враца по проекта са ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „Щастливо детство”.      Целевата група на проекта са 63  деца  от двата филиала, 40 родители на малгучани, които нередовно посещават детската градина  и 23 учители. Общата цел е да се подпомогне образователната интеграция  на децата от ромската общност  от  с. Баница /ЦДГ „Дъга”/ и с. Три кладенци /ЦДГ „Щастливо детство”/ .  Ще се подобрят условията за равен достъп до образование и обучение, ще се работи по повишаване на обхвата и задържането на децата в детската градина и по засилване на мотивацията за участие в образователния процес, и ще се организират  допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
      Специфичната цел на проекта е разработване и реализиране на модел за образователна интеграцията на децата от малцинствените етнически групи.
        Предвиждат се допълнителни дейности в детските градини под формата на девет клуба: по танци, фолклор,  социален свят , спорт, занимания с децата , за които българският език не е майчин;  посещения на библиотеки , театрални дейности, представяне на  заключителен концерт и др. Ще  се проведат три работни срещи на родители и учители, три еднодневни обучения на родители, 40 консултации от експерт за работа с родители от общността. Предстои също повишаване на квалификацията на учители за работа в мултикултурна среда.
При реализирането на проекта ще бъде извършено подобряване на външна и вътрешна среда на детските градини. Ще бъде осъвременена материалната база и условията за отглеждане, обучение и възпитание на децата.   В  с. Три кладенци ще се създадат условия за новоприети деца в две свободни помещения - занималня и спалня. Във филиала в с. Баница на ЦДГ „Дъга” ще се създадат условия за игра на открито, които досега липсват. Строително-монтажните работи са на стойност 5 984 лв. За децата ще бъдат закупени
материали и помощни дидактични средства за общо 32 111 лв. Така ще се
създаде привлекателна образователна среда за провеждането на възпитателното взаимодействие.
Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг и оценка на изпълнение на дейностите по проекта, в която подробно ще бъдат разписани индикаторите за наблюдение, методите за събиране на информация, отговорниците, начинът на оценка и вземане на решения.