начало » Новини
26.07.2013
На предстоящото заседание на Общински съвет-Враца през следващата седмица, Кметът на Община Враца ще внесе за обсъждане и одобряване от Общинския съвет 13 докладни записки.

            С проекта за решение по докладната записка включена в проекта за дневен ред  като т.8 предстои да бъде одобрен  отчет за изразходваните средства за командировки  за периода 01.01.2013г.- 30.06.2013г. на  Кмета на Община Враца инж.Николай Иванов.  

            Като т.9 в проекта за дневен ред е включена докладна записка за Приемане на второ четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца.

            В предложеният проект на наредба са изчистени текстове, които противоречат на Закон за събранията, митингите и манифестациите и на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

            В Административно-наказателните разпоредби са прецизирани санкциите за отделните нарушения, като се определени за всяко нарушение минимален и максимален размер с оглед по-справедливо налагане на  административните наказания.

            На заседание на Общинския съвет предстои да бъде одобрен отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 1 януари – 31 май 2013г., които се извършава на база въведен регистър на решенията. Няма неизпълнени решения на Общинския съвет за този период.

            След взимане на решение от ОбС, ще бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013г., с  3 имота, които се предвижда  да бъдат обявени за продажба чрез провеждане на публичен търг.

             Във връзка с постъпили заявления от граждани относно закупуване на земя частна общинска собственост върху която притежават законно построени сгради , Кметът на Общината внася две докладни записки за разглеждане и одобрение от Общинския съвет.

            По т.12 и т.13 от проекта за дневен ред се внасят докладни записки по повод постъпили заявления от граждани, които желаят да изкупят общинската част от съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр.Враца.

            В Община Враца е постъпила докладна записка от кметският наместник в с.Оходен за  промяна  на предназначението на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, представляващ - Училищна сграда и дворно място.

            Докладната записка по т.16 от проекта за дневен ред касае   одобрение от Общинския съвет на  постъпили заявления от наематели на общински жилища  за закупуването им.

Документите са разгледани и одобрени за съответствието им по чл.41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

На 21 юни тази година е проведено  заседание на Комисията по чл.9 от същата наредба, която е изготвила мотивирано предложение за продажба на общинските жилища и се внася за одобрение от Общинския съвет.

Внесен за одобрение е и проект за решение относно  поставянето на паметна плоча на загинали служители на МВР, при и по повод изпълнение на служебния дълг, в зелените площи пред входа на Областна дирекция на МВР-Враца. Предложението за това намерение е направено от членовете на Национална Асоциация Сигурност клон Враца и е съгласувано със Областна дирекция на МВР-Враца.

По т.18 от проекта за дневен ред предстои да бъде разгледана докладна записка за Разрешение от Общинския съвет  за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на част от поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище - мера) – част от поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца за изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци

Това се налага тъй като при управлението на строителните отпадъци в България няма напълно утвърдена практика за разделно събиране, предварително третиране и рециклиране/оползотворяване на строителните отпадъци. Към момента не е напълно изградена необходимата техническа инфраструктура. В страната има ограничен брой съоръжения за предварително третиране, в това число сортиране и раздробяване на отпадъците от строителство и разрушаване.

Във връзка с нарастване на количествата на строителните отпадъци, в резултат на интензивното застрояване в страната и разрушаването на стари постройки, промишлени сгради и незаконно строителство проблемът се задълбочава.

За постигане на въведените в законодателството изисквания за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци е приета нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).  В нея са регламентирани изисквания за селективно деконструиране на сгради с отделяне на основните компоненти, разделяне на отпадъците на материали по време на извършване на строителните и ремонтните дейности, рециклиране на бетона, керамиката, асфалта и минералните компоненти посредством инсталации за натрошаване и фракциониране, осигуряване на рециклирането/ оползотворяването на металите, хартията, пластмасата, дървесината и стъклото и изготвяне на план за управление на строителните отпадъци.

Рециклирането на строителните отпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.

За постигането на екологосъобразно управление и висока степен на рециклиране на строителните отпадъци, както и стимулиране на икономии при използването на материали и природни ресурси, е необходимо да се въведе нов модел на управлението им.

Необходимо е служебно да се изработи подробен устройствен план за промяна на предназначението на част от поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца за изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци.

        Община Враца подготвя проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, процедура  „Да не изоставяме нито едно дете” с бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.

Продължителността на цялата процедура е 2010-2014 година. Компонент 2 -„Разкриване на социални услуги в общността” се реализира в периода 2012-2014 година и във тази връзка е необходимо Общинският съвет да вземе решение с което да даде съгласие Община Враца да кандидатства с това проектно придложение.